Norske politikere kjenner ikke til egne lover

Av kvinnene på krisesenteret i Bergen, er det seks av ti som opplever denne volden fra etnisk norske partnere.

Dagens krav om norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for voksne innvandrere dekker nemlig de spørsmålene Thorkildsen, ifølge VG, fremførte på et frokostmøte i Oslo. “Norsktvangen” er allerede innført.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en forskrift til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (heretter kalt introduksjonsloven eller introduksjonsprogrammet). Den ble 1. januar 2012 utvidet med 300 timer, og omfatter i dag 600 timer med norsk- og samfunnskunnskapsopplæring. Det kan se ut til at landets politikere har glemt hva introduksjonsloven faktisk omfatter.

Ungdom Mot Rasisme ser det som bekymringsverdig at vi i dagens klima velger å portrettere dagens innvandrere, som er en svært mangfoldig gruppe, som noe de ikke er. Det er ingen tall som viser korrelasjon mellom det å være innvandrer og det å være tiltaksløs. Eller det å være innvandrer og barnemishandler.

Det kan se ut til at landets politikere har glemt hva introduksjonsloven faktisk omfatter.

I følge artikkelen i VG vil Thorkildsen teste forståelsen til innvandrerne i «barneoppdragelse» gjennom spørsmål formulert som: «Hvordan oppdrar vi barn i Norge» og «Hva slags syn har vi på barn i Norge». Ja, hvordan oppdras barn i utlandet, Thorkildsen? Hvilket syn har de på barn?

Incestsaker ikke representative
Nyere forskning viser at det er i høyere sosiale lag at barnemishandling oftere skjer, i motsetning til det vi tidligere har trodd. Samtidig presenterer nyhetsbildet oss stadig for flere incesthistorier hvor etnisk norske foreldre står bak overgrepene. Skulle dette være representativt for nordmenns holdninger til barn? Tvilsomt.

Det er derfor like tvilsomt å tro at «innvandrere» som gruppe står for et sammensurium av en felleskultur som har et negativt syn på barn og deres frihet.

I høyinntektsland står omsorgssvikt for den største andelen av barnevernsrapporter (44 prosent i Storbritannia, 38 prosent i Canada og 34 prosent i Australia) ifølge artikkelen: «Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries» publisert i The Lancet i 2008. Det ble uttrykt vesentlig bekymring for mørketall når det gjelder barnemishandling, som professor i medisin, Trond H. Diseth også uttrykker for situasjonen i Norge. Skal vi dermed konkludere at mishandling kun skjer hos de rike og de veletablerte? Nei. Men, det blir for enkelt å fremstille en så vond virkelighet som et fenomen som er importert eller har innvandret. Statistikken viser at det er for mange med ikke-etnisk norsk bakgrunn som står bak mishandling, og vi må kunne slutte at mørketallene gjelder over hele menneskehetens fargespekter.

I Bergen er det nylig gitt oppholdstillatelse etter Utlendingsloven §53 til hele 150 kvinner som er i forhold med menn som mishandler dem. Leder ved krisesenteret sier at det er hos dem kvinnene for første gang hører om retten til opphold dersom de forlater sin partner.

Vold fra etnisk norske menn
Det er også nettopp det lovens hensikt er; nettopp å forhindre at utenlandske borgere med oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring skal se seg tvunget til å forbli i et ekteskap, eller samboerforhold, hvor offeret eller eventuelle barn blir mishandlet. Dette av frykt for å miste oppholdstillatelsen i Norge. Av kvinnene på krisesenteret i Bergen, opplever seks av ti denne volden fra etnisk norske partnere.

Per dags dato omfattes ikke en slik problemstilling i det Thorkildsen presenterer som spørsmål på kunnskapstesten, og Thorkildsen ser heller ikke ut til å være opptatt av det i denne sammenheng. Vil prøven være blottet for slike ubehagelige spørsmål som retter søkelyset mot oss selv? Det håper ikke Ungdom Mot Rasisme.

Nyankomne innvandrere har plikter så vel som rettigheter, men de skal ikke fremstilles som udyr. Vi er bekymret for tankegangen: «Skyldig til du har bevist din uskyld» som ser ut til å gjelde for innvandrere i større og større grad.

Populistisk utspill
La meg gjenta vårt standpunkt: Det er ikke slik at vi skal se bort ifra at mishandling også skjer i stort omfang hos nordmenn med ikke-etnisk norsk bakgrunn. Vårt hovedankepunkt mot Thorkildsens utspill er måten det populistiske forslaget fremlegges på.

Dersom SV nå tror det er en politisk gevinst i å fremstille innvandrere som en homogen gruppe, som bærer et sett med verdier som ikke er forenelig med de universelle menneskerettigheter, beveger det politiske Norge seg nå i farlig farvann. Vi har sett at det i dagens Europa råder stor misnøye mot både regjeringer og medmennesker. Hellas er bare ett europeisk land, som konkret viser hvorfor vi er bekymret. Det nynazistiske partiet Gyllent daggry har 18 medlemmer som ble valgt inn i Nasjonalforsamlingen tidligere i år.

Den retorikk som bygger på innvandrere som undermennesker er mye av årsaken til dette. Har Norge råd til å følge i Europas fotspor? Har vi råd til å miste den arbeidskraften vi har økt behov for fremover?

Ungdom Mot Rasisme tror det er større gevinst å hente ved å bekjempe slike ideer og tanker. Da gjelder det å nyansere bildet. På godt og vondt.