Imam Ali Senter kommenterer Utrops kartlegging

Lokalene til Imam Ali-moskeen på Tveita er eid av en misjonsorganisasjon tilknyttet den øverste ledelsen i Iran
Foto: Xueqi Pang
Dette er våre offisielle kommentarer til rapporten om moskeer i Oslo, utgitt av Utrop.
0Shares

I rapporten hevder “forskerne” å avsløre moskemiljøene i Oslo. Det er meget betenkelig at rapporten ikke er i stand til å dokumentere sine alvorlige beskyldninger, og ikke minst den mistenkeliggjøringen de bidrar til. Rapporten skaper et bilde av at majoriteten av muslimske ungdommer står i fare for å bli radikalisert, og at dette er et av formålene til moskeene. Og imamene som kommer til landet har kun et oppdrag, og det er å radikalisere medlemmene og få de til å følge et annet lands lover og regler som f.eks. Iran eller Saudi Arabia.

Vi vil i det følgende kommentere rapporten i 2 deler, 1) Forskningsmetode/analyse m.m. og 2) Faktaopplysninger

FORSKNINGSMETODE/ANALYSE M.M.

“I de siste tiårene har Iran endret strategi fra direkte konfrontasjon med Vesten til å fremstå som et moderat og reformvennlig islamsk land som tar avstand fra terrorhandlinger. Målet er imidlertid fortsatt det samme, “å eksportere den islamske revolusjonen”, men med andre metoder. Videre påstår han: “Iran arbeider aktivt i moskeene for å rekruttere folk og spre regimets ideologi. For Iran er det ekstra viktig å ha kontroll over og tilgang til moskemiljøene for å kunne drive spionasje mot opposisjonsgrupper”.

Man sitter altså igjen med en følelse av frykt og redsel, dette fremstår som skremmende for storsamfunnet dersom man ikke kjenner til muslimer og moskeene generelt. Det er lett å gjennomskue hvor forskeren vil med denne rapporten. For oss virker det som om forskeren har skrevet rapporten basert på sine fordommer. I så fall er det vanskelig å være kritisk til egne funn. Forskeren bør objektivt legge frem resultater, ikke begynne å etterlyse ting slik han gjør i media senere.

Forskeren skriver først om hvordan Saudi Arabia investerer for å spre Salafisme og Wahabisme i utlandet, og ender med at de har støttet verdens verste terrorgrupper. Deretter mistenkeliggjør inntektskilden til moskeene som har resultert i kjøp av bygg. «Det er betegnende for hvordan de fleste av moskeene i Oslo fungerer at de tilbyr og arrangerer en lang rekke aktiviteter som ikke strengt tatt har noe med moskedrift å gjøre».

I Norge er det fullt lovlig å donere penger til veldedighetsformål, vi nordmenn donerer årlig store summer til organisasjoner som f.eks. Røde Kors, Frelsesarmeen, Flyktninghjelpen etc. De aller fleste moskeene har eksistert lenge og mottatt donasjon fra mange frivillige i flere år. Dette er oppsparte midler, som til slutt har ført til at det har vært mulig å kjøpe bygg, eller sette opp et bygg. Årsrapporter fra moskeer er tilgjengelig for alle og der kan man se hva pengene blir brukt til.

Rapporten kritiserer moskeene for å være et samling og minglingsarena. “De (aktivitetene) drives på papiret uavhengig av moskeene, men er egentlig en del av disse moskeens tilbud. Verken moskeene eller myndighetene har god oversikt over eller kontroll med disse mange foreningene og hjelpeorganisasjonene”. De aktivitetene forskeren er redd for at det eksisterer i moskeer er forebyggende aktiviteter hvor man inkluderer alle gruppe mennesker. Selv avtroppende politimann Erik Andersen har uttrykt at slike aktiviteter er særdeles viktig for å forebygge kriminalitet og radikalisering. Andersen er kjent som «imam politi» nettopp fordi han har jobbet tett sammen med moskeene.

Vi synes det er rart at det er kun 3 moskéer som blir nevnt når det gjelder integrering, og blir nesten fremstått som at alle andre moskeers arbeid eller medlemmer er fundamentalister. Hvis en Imam har uttalt seg for å være ekstrem betyr ikke at alle imamer og Islam er ekstreme. I lik linje med dersom en prest misbruker et barn i kirken betyr ikke at alle prester og kirker gjør det samme.

Vi oppfatter forskeren partisk og ikke nøytral. Spesielt når han selv uttaler i media at det er indoktrinering av barn uten noe offentlig tilsyn av hva barna lærer i moskeene. De går på koranskole i likhet med barn som går på søndagsskolen i kirken. Skal vi da si at barn blir indoktrinert halloween, søndagsskole, bursdagsselskaper og motepress? Forskeren påpeker selv at dette er en subjektiv vurdering han har gjort av moskeene, og sier selv at denne rapporten ikke er verken representativ eller gått nok i dybden på temaer. Da må vi spørre oss selv at hvordan kan man fremstille en rapport som øker mistenkeliggjøringen av muslimer og samtidig sier at denne ikke kan representere realiteten?

Vår konklusjon er som følger:
Rapporten skaper et generelt bilde av at majoriteten av muslimske ungdommer står i fare for å bli radikalisert, og at dette er et av formålene til moskeene. Ingenting i “forskningen” som støtter slik konspirasjonsteori. Det er lett å gjennomskue hvor forskeren vil med denne rapporten. Rapporten kritiserer moskeene for å være et samling og vinglingsarena uten å ha noe konkret holdepunkt

Rapporten er kritisk til revitalisering av moske som et senter for samfunnet. Rapporten har klare mangler som forskningsobjekt. Hensikten med forskning er jo å gå dypere inn i materien, men forskeren her baserer seg på svarene han har fått. Vi forstår ikke annet enn at det konkluderes med at moskeene må overvåkes. Hvordan mener forskeren at dette skal gjennomføres?

Forskeren kommer altså med en konklusjon som han ikke kan begrunne i sin forskning eller komme med forslag til hvordan dette skal foregå!

Hvor stor kredibilitet har rapporten, når den har blitt skrevet av en “forsker” som selv er eksiliraner og har helt klart anti muslimske holdninger? Vi tror det er tilstrekkelig å vise til forskeren selv som står på scenen og sier følgende: “…utvalget av moskeer er subjektivt og ikke representerende…”.

Her vil vi understreke at vi kun kommenterer rapporten på vegne av Det Norske Imam Ali Senter, og at vi fokuserer i all hovedsak på de områder som vi som trossamfunn er blitt berørt. Vi vil likevel påpeke åpenbare feil også på andre områder, der vi synes det er rimelig og objektivt.

Uriktige opplysninger
Det fremkommer at 12 moskeer i Oslo er blitt gransket, og fem av dem har gått med på å bli intervjuet. Vi har ikke blitt intervjuet, ergo betyr det at vi har motsatt oss intervju. Dette medfører ikke riktighet. Vi har overhode ikke blitt kontaktet. Vi vurderer dette som brudd på forskningsetikk!

Imam Mehdi Senter skal ifølge rapporten være en afghansk/pakistansk sjiamoske på Bryn.
Imam Mehdi Senter er hverken afghansk/pakistansk eller er på Bryn. Rapporten fremstår meget useriøst og «bestilt», når de tar feil av så fundamentale forhold som sted og tilhørighet. Imamen skal ifølge rapporten ha kommet fra og på oppdrag fra Iran. Denne imamen kan faktisk ikke farsi, og han er fra Irak. Han kom til Norge for 20 år siden.

“Den saudiske ambassaden gir oftest bare slike visum til personer som har gode kontakter med ambassaden.”

Til forskernes orientering, opplyses det at pilegrimsvisum fra Saudi Arabia er en av de mest kompliserte visumprosedyrer. Det er kvotesystem, og for å få kvoter, må man ha IATA, bankgarantier, avtaler med mye mer. Det viser at forfatterne har NULL kunnskap om hva de snakker om!

Det påstås at vi disponerer flere hybler i Oslo som Iran skal ha kjøpt! Hvor er de hyblene? Kan vi bruke dem?

Anklager
Det sies at “For Iran er det ekstra viktig å ha kontroll over og tilgang til moskemiljøene for å kunne drive spionasje mot opposisjonsgrupper”.

Rapporten beskylder våre medlemmer til å være spioner. Vi snakker altså om en gruppe eksiliranere som praktiserer sin religion i et sekulært land, hvor religionsfrihet er en av pilarene i demokratiet. Men ifølge rapporten, hvis en iraner går til den eneste iranske shia-moskeen i Oslo, må han/hun påregne å bli anklaget for å være spion! Våre medlemmer tilhører forskjellige politiske grupperinger. Vi har pro-iranske medlemmer så som opposisjonelle medlemmer nettopp fordi vi er politisk uavhengige! Vi har også folk fra ambassaden som deltar, men vi spør: Hvor ville den norske ambassaden i f.eks. Paris gå, hvis han skulle til kirken en søndag? Ville det ikke vært naturlig for han å gå til Norsk Sjømannskirke?

Påstanden ansees som en grov beskyldning overfor en stor gruppe av mennesker!

Neste påstand er å være innlemmet i et mafia nettverk: “Nesten samtlige informanter jeg har snakket med, har advart meg mot det sterke mafianettverket som Iran har bygd opp i skandinaviske land. For å kartlegge dette nettverket kan man trekke en forbindelse mellom Imam Ali-moskeen i Stockholm, Imam Ali senteret på Tveita i Oslo, Imam Mehdi senter på Bryn og den nye Tauheed Islamic Centre”. Altså, har vi og våre medlemmer innlemmet i et mafia nettverk uten å vite hva vi har gjort! Vi krever mer dokumentasjon enn å bare henvise til “anonyme kilder”!

Hva hvis vi sier at anonyme kilder bekrefter at store krefter er satt i gang for å sverte Islam og moskeer i Norge?

Subjektivitet
Det påstås at “Iran sender imamer til Norge. Imamene, som blir valgt ut av iranske myndigheter, er godt opplært og har sine klare oppgaver fra det iranske hemmelige politiet og koblinger til den øverste iranske lederen Ayatollah Khamenei”. Det er ingenting i denne rapporten som skulle tilsi det. Vi kan ikke se at rapporten beviser noe som helst her. Denne påstanden er basert på en tidligere reportasje i Dagsrevyen fra 2010. Denne rapporten er påklaget til PFU, og vi har fått medhold fra PFU. Utdrag fra PFU- følger under:

“Eksempelvis hevder klager at det er styret i moskeen som velger ut imamer, mens det i NRKs publiseringer blir påstått at det er det iranske presteregimet som velger ut hvilke imamer som skal sendes til Norge. Ettersom slike forhold ikke kommenteres av klager i reportasjen, vil NRKs fremstilling trolig fremstå som et faktum for publikum. I denne sammenheng merker utvalget seg også at NRK har brukt den intervjuedes uttalelser på en slik måte at disse bygger opp under NRKs fremstilling.

Slik utvalgets flertall ser det, er NRKs omtale kritisk og rammende overfor klager. I lys av at publiseringene inneholder sterke beskyldninger, mener utvalgets flertall at NRK skulle synliggjort overfor seerne at klageren virkelig ble konfrontert med de aktuelle uttalelsene og påstandene som fremkommer. Utvalgets flertall mener at én oppsummerende setning fra et nyhetsanker ikke er en tilstrekkelig ivaretakelse av imøtegåelsen i dette tilfellet. Utvalgets flertall viser til første setning i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

På dette punkt mener utvalgets flertall at NRK har brutt god presseskikk.»

Hele rapporten fra Utrop – for vårt vedkommende – er basert på denne reportasjen. Det å referere til en sak som er påklaget og som er gitt klageren medhold i, og samtidig la være å nevne klagen og resultatet, er dessuten brudd på både journalistisk og forskningsetikk. Det vil i neste omgang gi oss grunnlag til klage til PFU.

At dette ikke nevnes i rapporten, er i tillegg til å være brudd på etikk, også bevis på subjektivitet. Altså “forskernes” sak hadde blitt ødelagt, hvis de hadde nevnt at vi har vunnet denne saken hos PFU!

Det sies at vi i februar i år tok initiativ til demonstrasjoner mot henrettelsen av den saudiarabiske sjiaimamen sjeik Nimr, noe regimet i Teheran også oppfordret til. For det første, var denne demonstrasjonen initiert fra samtlige shia-moskeer i Oslo, og ikke oss. For det ande blir vi beskyldt for å ha deltatt på en fredelig demonstrasjon mot henrettelse og menneskerettigheter! Er dette «forskernes» bevis på spionasje eller mafiavirksomhet?

Hva med Amnesty Internasjonal og flere nordmenn som deltok i samme demonstrasjonen? Og hva med Norges utenriksminister som fordømte henrettelsen? Hadde de også blitt beordret av IRAN??? Eller er det greit for dem, men ikke for oss?

Vi reagerer også at denne rapporten er skrevet av en eksiliraner som er i opposisjon til Iran. Vi kan ikke se at forskeren kan ha vært objektiv i sine vurderinger. Snarere tvert om, renner det subjektivitet av hele rapporten!

Mangel på kunnskap
Det er anført at vi bøtelegger våre medlemmer for ikke å ha fastet i Ramadan henholdsvis med 20 kr. for hver dag for de som har gyldig grunn og 1200 kr. for de som ikke har gyldig grunn.

Først må vi si at vi ikke har laget Islam! Det er Guds regler vi informerer, og vi informerer de som har tro på denne religionen! Vi er en medlemsorganisasjon, og må følgelig informere våre medlemmer om det som er i Koranen og Islam. De islamske reglene som alle andre regler, har en forebyggende effekt. La oss nevne et eksempel, så “forskerne” forstår: Hva skjer hvis man kjører med en fart på 86 km. I 60-sone i Norge? Da mister man vel førerkortet? Er det ikke en rimelig stor bot? Straffens målsetting er selvsagt å forebygge ulykker, og den er såpass streng at ingen tør å kjøre så fort! Det er samme med islamske regler! Men, hva skjer hvis du kjører for fort? Da vil du bli tatt av politiet! I motsetning til slike samfunnsregler, er det ingen politi, ingen skatteetat, ingen kemnerkontor o.l. i Islam. Det er et forhold mellom deg og din Gud!

Så nå spør vi: Den som ikke bryr seg om å faste (dvs. uten grunn eller mangel på tro), vil den da bry seg om å betale så mye som 36000 kr. for en hel måned?

Vi spør på en annen måte: Hvis det ikke var politi i Norge som beslagla ditt førerkort pga. overtredelse av fartsgrenser, ville du stoppet ved første politistasjon og levert ditt førerkort frivillig fordi du bevist hadde kjørt for fort? Slik er det med betaling av “bøter” til moskeen også!

Ja, vi har opplyst om vårt kontonummer fordi vi ikke tar imot kontanter, men vi kan bevise utfra vår bankutskrift at vi ikke har mottatt en eneste krone for Zakat i alle de årene vi har eksistert.
Hvis i ikke hadde oppgitt kontonummer, er vi rimelig sikre på at vi i tillegg hadde blitt beskyldt for hvitvasking av penger.

Videre er det fremsatt at våre lokaler er kjøpt og finansiert av Iran. Lokalene på Tvetenvn 152, ble kjøpt i 2004. Da fikk vi 50.000 amerikanske dollar (tilsvarende ca. NOK 350.000) fra Ahl-ul-Beit Assembly i Stockholm som engangsstøtte. Dette for å finansiere egenkapitalen. Kjøpesummen var på ca. 2.1 mill. kroner, og resten ble tatt opp som banklån.

Pengene som kommer fra Ahl-ul-Beit er «Khoms». Dette har vi forklart i detalj i vår klage til PFU. “Khoms” er altså islamsk skatt. Enhver muslim er forpliktet til å gi 20% av sine EKSTRA eiendeler til felleskassen (fattigkassen). Altså, hvis du har en bli, et hus, en båt, et sett møbler m.m. som du selv trenger, skal du ikke betale noe. Hvis du til og med har 2 biler eller 2 hus som du trenger, skal du heller ikke betale noe, men hvis du SELV synes at du har noe til overs, og som du godt kunne ha unnvært det uten at det skulle skade ditt liv eller din standard eller væremåte m.m., bør du betale 20% av det til felleskassen. IGJEN, er det ingen skatteoppkrever eller politi, kun et forhold mellom deg og din Gud.

Pengene fra “Khoms” blir administrert av presteskapet i islam. Mye går til de fattige, noe går til forskning og undervisning og noe går til veldedige organisasjoner og moskeer som gjennom sin virksomhet igjen hjelper muslimer. Det er en meget streng regel om at Khoms skal bli brukt der pengene stammer fra. Altså Khoms som samles i Iran, SKAL brukes i Iran. Khoms som stammer i Afghanistan, SKAL brukes i Afghanistan osv. Så de pengene vi har fått, er med andre ord en brøkdel av våre egne penger i form av Khoms som er gitt i Europa. I motsetning til Utrop som ikke har fremlagt dokumentasjon på de mange påstander og anklager de har kommet med, kan vi gjerne dokumentere ovenstående.

Vi tror at denne rapporten har så mange grove feil og rammer urettmessig så mange muslimer i Norge at det har virket mot sin hensikt. Skadene etter rapporten er meget store, og de kan dessverre ikke repareres. Det er svært beklagelig at en person (kall det gjerne forsker) urettmessig kan anklage så store samfunnsgrupper uten at det får følger for han. Det er vel prisen vi betaler for demokratiet?

Vi vil foreslå overfor FrittOrd å bruke pengene på et samarbeidsprosjekt mellom moskeer og myndigheter for å fremme kunnskap, kommunikasjon, forståelse og for å bekjempe radikalisering og terror! Vi vil glede oss til det!

Opprinnelig publisert her