Europa står overfor en demografisk krise, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Pew Research
Hvis dagens utvikling fortsetter uendret, er det uunngåelig at nordmenn på sikt blir i mindretall i sitt eget land, skriver Anders Tronstad i dette innlegget. 
Anders Trondstad

I slutten av mars skrev Eva Alnes Holte et innlegg i Utrop, hvor hun stiller spørsmålet: Går vi mot et nytt Norge? Bakgrunnen er blant annet Halvor Foslis bok Mot nasjonalt sammenbrudd, samt diverse artikler på såkalte alternative medier.

Fakta diskrediteres

Utrop linker blant annet til et meningsinnlegg jeg har skrevet, men ser ut til å glemme eller overser at leserinnlegg ikke nødvendigvis gir uttrykk for avisens holdning. De tolker det som om det er ført i Resetts penn. 

«Resett mener “befolkningsutskiftningen” er langt fra å være en konspirasjonsteori “når overnasjonale organisasjoner, politikere og næringslivsorganisasjoner i inn- og utland har vært helt åpne om at migrasjon til Europa er løsningen på Europas aldrende befolkning”.»

Holte har kanskje vært litt rask i avtrekkeren når hun overser at min kronikk var et eksternt meningsinnlegg, og er ikke skrevet av Resett. Kanskje Holte kunne ta seg bryet med å lese hva som står i kursiv under alle eksterne meningsinnlegg publisert av Utrop?

«Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning.»

At Holte overser et slikt banalt faktum kan man kanskje bortforklare som en ærlig glipp men for meg vitner det om slett journalistikk. Hun ignorerer dessuten hovedpoenget i min kronikk: At de fleste er innforstått med fenomenet. Den eneste forskjellen er at om man problematiserer utviklingen så diskrediteres fakta ved å kalle det en konspirasjonsteori.

Befolkningsutskiftningen er reell

For eksempel publiserte FN en pressemelding 17. mars. 2000 med tittelen: «Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?»

I 2016 utgjorde innvandrere 16,3 prosent av folkemengden, en økning på 119 prosent fra 2006, ifølge en gjennomgang ABC Nyheter. I 2060 er andelen ventet å stige til 33 prosent.

Befolkningsutskiftningen er reell og ingen konspirasjonsteori. Erling Marthinsen kommenterte artikkelen slik i Document:

«Utrop har “undersøkt saken nærmere”, skriver Holte. Men de har egentlig ikke undersøkt noe som helst. De maler et bilde av dem som er skeptiske til utviklingen som konspirasjonsteoretikere og rasister. Og undersøkelsene består i å snakke med noen nøye utvalgte “eksperter”, i tillegg til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som på dette feltet må sies å ha en historikk som ikke innbyr til tillit, med en rekke svake prognoser som virker politisk og ideologisk fargede.»

Lave fruktbarhetstall i Norge

Utrop snakker med Thomas Hylland Eriksen, som forutsigbart maler rasisme med bred pensel. I tillegg nevner de Cathrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, som beskriver «Den store utskiftningen» som en hvitnasjonalistisk, høyreradikal konspirasjonsteori.

– Dette er et globalt fenomen. Sentralt står forestillingen om hvitt folkemord, at den hvite rasen er truet av masseinnvandring og er i ferd med å bli erstattet av migranter, sier hun til Aftenposten.

Konklusjonen er udiskutabel: Befolkningen er i ferd med å skiftes ut.

For balansens skyld har Utrop også snakket med Asle Toje, som heller ikke har særlig tillit til SSB:

«– Man skulle tro man av og til vil treffe eller kanskje av og til bomme med for høye innvandringstall, men alltid er de for lave. Kanskje de bør skifte målemetoder?»

Det er nesten utrolig at man fortsetter å kalle dette for en konspirasjonsteori, når tallmaterialet finnes og matematikken er glassklar. Utrop referer langt på veg selv til samme tall. Over hele Europa synker fødselstallene, kontinentet står overfor en demografisk krise. I Norge var fruktbarhetstallene sunket il 1,48 i 2020. Tall fra 2016 viser at 25 prosent av de nyfødte hadde innvandrermor.

Utvikling kan ikke avskrives som konspirasjonsteori

Samtidig strømmer det fortsatt inn migranter. I 2020 ble det delt ut 19 500 nye statsborgerskap, og 18 000 nye oppholdstillatelser. Samtidig ble det født litt under 53 000 barn, hvis man tar utgangspunkt i andelen fra 2016 er det da snakk om kun 40 000 etnisk norske barn.

Fertiliteten blant norske kvinner er derfor godt under 1,48. Samtidig kommer det hvert år inn et stort antall migranter, og innvandrere får flere barn enn nordmenn. Konklusjonen er udiskutabel: Befolkningen er i ferd med å skiftes ut. Man kan selvsagt mene at dette er uproblematisk og mene at det ikke har noe å si hvem som bor i Norge. Men man kan ikke avskrive den faktiske utviklingen som en konspirasjonsteori.

Vi går definitivt mot et nytt Norge

Dessuten trikser SSB med tallene, siden definisjonen på innvandrer er utformet slik at alle som har to norskfødte foreldre blir definert som nordmenn. Selv om de kanskje ikke snakker norsk, eller til og med fødes og vokser opp i et annet land.

Det er heller ikke rasisme at man ønsker å beholde sitt hjem. Hvorfor skal for eksempel palestinere ha krav på en egen stat, men ikke nordmenn? Hvorfor har det noe betydning at Kina okkuperer Tibet? Hvorfor klager man på at Russland invaderer Ukraina? Hvorfor gir vi samene spesielle rettigheter? Svaret er åpenbart. Alle forstår at mennesker fortjener å høre til et sted. Men av en eller annen grunn gjelder dette ikke for oss nordmenn.

Man må være akademiker eller journalist for å mangle forståelse for hva det betyr å være nordmann. Som Christian Skaug kommenterte i Document:

«Nordmennene er ikke desto mindre et folkeslag som er forenet ved felles nasjonalitet, kultur og språk, og disse sosiale bindemidlene fungerer identitetsskapende – selv om noen som føler seg som verdensborgere, fnyser av den identiteten.» 

Man blir ikke nordmann på grunn av adressen. Nasjonal kultur er ikke det samme som multikultur. Det handler om spilleregler og sosiale forestillinger.

Allerede i dag utgjør briter et mindretall i London, og svensker er i mindretall i Malmö. Hvis utviklingen fortsetter uendret er det uunngåelig at også nordmenn på sikt blir i mindretall i sitt eget land. Om det ikke skjer drastiske endringer går vi definitivt mot et nytt Norge.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.