Insentiver kan brukes for at personer med minoritetsbakgrunn i statlig sektor, rekrutteres til lederstillinger, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Wake Forest University
Å bekjempe strukturell rasisme er minst like viktig som å bekjempe rasisme i hverdagen, skriver Gülay Kutal i dette innlegget. 

Diskriminering i arbeidslivet og på boligmarkedet er godt dokumentert. Historiene om hverdagsrasisme likeså. Rasisme, hatkriminalitet og tilhørende fremmedfiendtlig tankegods handler i ytterste konsekvens om liv og død. Og rasisme har dessverre tatt liv også i Norge. Vi kan rett og slett ikke tillate at denne utviklingen fortsetter.

Støtt de som jobber mot rasisme

SV mener at rasisme er en trussel mot et godt og trygt samfunn, og må bekjempes. Og vi har en konkret plan på hvordan det kan skje. For det første, det må lages en tiltaksplan som skal forebygge og håndtere rasisme i skolen. De oppvoksende generasjoner må ha en fordomsfri holdning til alle slags folk uansett religion, hudfarge, etnisitet og bakgrunn. Vi mener også at norske kommuner og statlige foretak skal ha handlingsplaner mot rasisme og etnisk diskriminering.

Det er mye å lære hvis man skal bekjempe mekanismer som fører til rasisme. Derfor må vi øke støtten til forskning på rasisme og diskriminering. Det er også mange flinke folk, antirasistiske aktører og frivillige organisasjoner som jobber med antirasisme og inkludering. De må få økt økonomisk støtte for å bli enda sterkere i bekjempelsen av rasisme. Samtidig må statsstøtten til organisasjoner og virksomheter som aktivt sprer hets, stoppes!

Styrket lovverk og økt kompetanse

Vi vet at gjennom gode rollemodeller, vil respekten for mennesker med minoritetsbakgrunn øke. Derfor vil vi komme med insentiver for at personer med minoritetsbakgrunn i statlig sektor, rekrutteres til lederstillinger. Vi vil sørge for å få lagd en veileder for å bekjempe diskriminering i rekrutteringsprosesser, spesielt diskriminering som gjør at kandidater velges bort før intervjuprosessene.

Det er dessverre også et faktum at rasisme forekommer på utesteder. Det må bekjempes blant annet ved å senke terskelen for inndragning av skjenkebevilling.

Det er mye å lære hvis man skal bekjempe mekanismer som fører til rasisme

Å bekjempe strukturell rasisme er minst like viktig som å bekjempe rasisme i hverdagen. Derfor mener SV at arbeidet for et styrket vern mot diskriminering i lov- og avtaleverket, og for å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten i diskrimineringslovgivningen, er kjempeviktig. 

Verneombud og tillitsvalgte må gis økt kompetanse for bedre å avdekke forekomster av diskriminering, og gi god veiledning og oppfølging av dem som opplever diskriminering. Egne handlingsplaner mot antisemittisme og islamofobi må videreføres og stadig forbedres.

Ønsker du en antirasistisk regjering?

Kanskje en av de mest nødvendige tiltak mot strukturell rasisme, er å få en slutt på etnisk profilering i politiet. Derfor vil SV blant annet innføre en kvitteringsordning ved politikontroll. Alle som blir kontrollert av politiet, skal kunne få en kvittering som sier hvorfor man ble stoppet. Kvitteringen vil være et bevis på kontrollen.

Valget avgjør hva slags regjering vi skal ha. Din stemme er viktig. Er du antirasist, må du vite at en stemme for SV vil være en stemme for en antirasistisk regjering!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.