Politikere skal kompenseres for den til tider utakknemlige jobben de har påtatt seg. Men vi bør ikke være ettergivende overfor dem som misbruker de rause ordningene, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Peter Mydske/Stortinget
Vi bør være rause overfor folkevalgte som påtar seg et stort ansvar – men da må de selvsamme folkevalgte også demonstrere et veltrent etisk kompass, skriver Arne Viste i dette innlegget. 

Mange ser på pendlerboligskandalene som et problem med et komplisert regelverk med rause ordninger som det nå må ryddes i. Jeg er uenig. Det handler om enkeltpersoners manglende moral og bevisste misbruk av rause ordninger.

Rause ordninger må ikke misbrukes

Jeg mener den beste måte å håndtere det på er ved å straffedømme dem, samt ved å innføre lover for framtiden som sikrer at de også må fratre som folkevalgte og erstattes av sine varamenn.

Det er en utakknemlig jobb å være politiker. Jeg unner dem høy lønn og rause goder. Det er nødvendig for demokratiet at denne jobben også innebærer økonomiske goder, slik at flest mulig av våre beste kandidater er villige til å påta seg ansvaret.

Derfor er det viktig at de rause ordningene ikke misbrukes og utnyttes. Ikke fordi «det er mine skattepenger de snylter på», men fordi det rammer alle våre gode politikere som ofrer svært mye for å jobbe hardt til beste for oss alle. Og hvor det store flertallet heldigvis ikke misbruker noen av ordningene.

Registrert der du sover om natten

De grove tillitsbruddene vi har sett i det siste har store konsekvenser. Det er uheldig om vi nå skjerper inn slik at det blir mindre attraktivt å være folkevalgt. Vi bør være rause overfor dem som påtar seg ansvaret. Men vi bør ikke være ettergivende overfor dem som misbruker de rause ordningene.

Det er en utakknemlig jobb å være politiker. Jeg unner dem høy lønn og rause goder.

Flertallet av våre politikere ønsker en gjennomgang av regelverket. Mine forslag er:

1.
Jeg anbefaler å øke lønnen og godene slik at vervet som folkevalgt fremstår mer attraktivt enn i dag. Da må vi til gjengjeld forvente at ordningene ikke misbrukes. Krav om systematisk og konsekvent politianmeldelse og straffeforfølgning ved ethvert misbruk bør lovfestes. Både aktsomhetskravet og straffenivået bør skjerpes slik at de er minst like harde som for «folk flest». På den måten kan tilliten til våre folkevalgte over tid gjenopprettes.

2.
Jeg anbefaler å endre reglene for pendlerbolig. Ved å være enda mer rause med stortingslønnen som selvsagt også må dekke boutgifter i Oslo. Stortinget bør da dekke merutgiftene med å beholde bolig på hjemstedet dersom mer enn 40 km unna. Grunnlaget for kompensasjonen bør være gjennomsnittlige nettoutgifter til bolig på hjemstedet siste 3 år. Grunnlaget bør være dokumenterte leiekostnader, renter og kommunale avgifter, og eventuelle lovpålagte kostnader som eiendomsskatt etc. Grunnlaget bør ikke innbefatte nedbetaling, vedlikehold, strøm eller annet.

3.
Unntakene i folkeregisterloven som sier at folkeregistrert adresse kan være noe annet enn der du faktisk vanligvis sover om natten bør endres. Både for folkevalgte, studenter og andre. Unntakene skaper rot fortsatt i dag slik de også gjorde det i studietiden min på 1980-tallet. Du bør ikke være folkeregistrert der du føler deg hjemme. Du bør være folkeregistrert der du sover om natten.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.