Arbeidet i Plog2 vil styrke norsk økonomi, ikke svekke den, skriver Arne Viste.
Foto: Future Skills Centre
Når mennesker gis anledning å forsørge seg selv uten å bli kriminalisert for det, vil også kriminalitet og svart arbeid reduseres, skriver Arne Viste i dette tilsvaret.
423Shares

Jeg, Arne Viste, har opprettet Plog2 AS som er et bemanningsselskap som ansetter ureturnerbare asylsøkere. Dette gjør jeg fordi 65 av arbeidsforholdene i Plog AS ikke ble vurdert ulovlige, fordi det fortsatt er behov for juridiske avklaringer samt fordi arbeid for denne gruppen mennesker er en vinn-vinn-situasjon som ikke påvirker asyltilstrømningen.

«Viste vil hjelpe de uten beskyttelsesbehov. Det er en urettferdig bruk av ressurser», skrev Erlend Wiborg den 4. november.
Foto : Faksimile, Utrop 04.11.2021.

I Utrop 04.11.2021 har Erlend Wiborg et innlegg som er så fullt av feil at det må korrigeres. Samtidig er han ikke villig til å politianmelde Plog2 AS, nettopp fordi slik anmeldelse vil bidra til de etterlengtede juridiske avklaringer.

Wiborg skriver:
«Arne Viste har igjen opprettet et vikarbyrå for illegale innvandrere, og ønsker å provosere frem en lovendring. Han ble i 2019 dømt for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold. Dette er en ren provokasjon fra Viste, og politiet bør umiddelbart sette i gang en etterforskning.»

Ingen mennesker er ulovlige

Ordlyden «illegale innvandrere» er ikke betegnende for de ureturnerbare asylsøkerne. 

For det første fordi vi har noe som heter uskyldspresumpsjonen i norsk rett som i grunnlovens § 96 lovfestes med følgende formulering: «Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom. Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.». Wiborg bruker senere også begrepet «den ulovlige innvandreren» Wiborg burde avstå fra å benytte ordene «illegal» og «ulovlig» uten at det foreligger noen rettskraftig dom. Han er politiker og ikke dommer og avslører sin manglende rolleforståelse. 

For det andre fordi ingen mennesker er ulovlige. Det er bare handlingene vi utfører som kan være ulovlige.

For det tredje fordi mange av de ureturnerbare er statsløse og ikke har mulighet til å forlate Norge. Norge har signert statsløshetskonvensjonen, men følger den ikke.

For det fjerde fordi et asylavslag ikke betyr at du ikke har et beskyttelsesbehov slik Wiborg synes å legge til grunn. I 2007-2013 valgte advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett ut 71 asylsavslag, og fikk medhold i 70% av dem. Altså var to tredjedeler av asylavslagene ulovlige. NOAS fulgte opp med sitt rettshjelpsprosjekt fra 2015 og vinner også frem i over halvparten av sakene de engasjerer seg i. Dette viser med all tydelighet at mange av de ureturnerbare, kanskje flertallet av dem, har et reelt beskyttelsesbehov. 

Loven er klar og tydelig, og trenger ingen endring

Dessverre gis det ikke fri rettshjelp i slike saker, og asylsøkerne selv lever på et eksistensminimum. De får mindre enn 24 000 kroner i året som skal dekke mat, klær, medisiner, toalettartikler, bussbillett osv. Å få prøvd asylsaken sin rettslig vil kreve mer enn 100 000 kroner og representerer altså mer enn 4 år uten mat og klær. De få sakene som når domstolene avdekker derfor bare toppen av isfjellet av alle de ulovlige asylavslagene som undergraver asylinstituttet.

Jeg ønsker heller ikke provosere fram noen lovendring, slik Wiborg uriktig hevder i innledningen. Som politiker burde han avstå fra en slik løgn. Loven er veldig god, den. Grunnlovens § 110 sier: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.» 

Med denne myndighetsplikten følger også forbudet som i forarbeidene lyder slik: «de som velges til Stortinget eller får myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg.» Også Wiborg er bundet av grunnlovens påbud og dens forbud.

Wiborg bør akseptere påtalemyndighetens kompetanse

Wiborg har rett i at jeg i 2019 ble dømt for 25 av de ansettelsene jeg hadde gjort av ureturnerbare asylsøkere. Det Wiborg unnlater nevne er at for de 65 resterende arbeidsforholdene av ureturnerbare som jeg åpent la fram for både påtalemyndigheten og Oslo Tingrett er jeg frikjent. 

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»
– Grunnlovens § 110 

Verken påtalemyndigheten eller Oslo Tingrett ville involvere disse i straffesaksbehandlingen. Og de parallelle straffesakene som har behandlet disse sakene har konsekvent ført til at siktelsene er frafalt eller sakene henlagt. Derfor fortsatte disse ansettelsene i Plog AS også etter at dommen mot selskapet ble rettskraftig 18.05.2020. En oppsigelse av disse 65 ansettelser med begrunnelsen «verken påtalemyndighet eller tingrett ville straffeforfølge», ville vært usaklig og dermed også ulovlig. 

Etter konkursen i Plog AS fortsetter nå Plog2 AS dette arbeidet. Men med Wiborg sin manglende rolleforståelse er det ikke uventet at han likevel anser disse arbeidsforholdene for å være ulovlige. Han bør akseptere påtalemyndighetens kompetanse, og ikke oppnevne seg selv til å representere påtalemyndigheten.

De groveste av Wiborgs øvrige faktafeil og misforståelser:

Wiborg:
«Personer som ikke har et beskyttelsesbehov stjeler i dag ressurser som kunne hjulpet mennesker som reelt frykter for sine liv.»

Å arbeide i Plog2 AS er å bidra med verdiskapningen og betale sin skatt, det motsatte av å stjele.

Wiborg:
«Å gi denne typen ulovlige innvandrere rett til å jobbe i Norge ville i realiteten være å avskaffe all kontroll med norsk innvandringspolitikk.»

Praksis fram til 2011 var at de ureturnerbare asylsøkerne fikk både skattekort og arbeide og vi hadde likevel god kontroll på innvandringen. Også forskningen påviser at dette ikke påvirker verken asyltilstrømningen (PULL-effekten) eller returarbeidet (PUSH-effekten), eksempelvis UDI sin rapport fra 2011 «Asylsøkeres rett til å ta arbeid». Wiborg sin retorikk er fullstendig ubegrunnet og i strid med fakta. Plog2 AS har ingen planer om å åpne grensene eller stanse returarbeidet. Retorikken legger seg farlig nær Erna Solberg sin retorikk fra 2004. Påstanden er så useriøs og skandaløst uriktig at Wiborg burde legge fram litt fakta som underbygger den. Herved er utfordringen gitt! 

Wiborg:
«Samtidig er det 82,4 millioner mennesker på flukt i verden ifølge FN. Fremskrittspartiet (FrP) mener vi har en moralsk plikt til å hjelpe flest mulig. For pengene det koster å hente 35 EMA-flyktninger (enslige mindreårige asylsøkere) til høykostlandet Norge, kunne vi gitt 8 300 personer et mer verdig liv i de overfylte flyktningleirene i Jordan.»

Hvorfor ikke heller fordele 82,4 millioner på verdens 82,4 millioner flyktninger, en krone til hver? Det vil jo gi alle et mer verdig liv. Svaret er selvsagt at «et mer verdig liv» i Wiborg sitt regnestykke ikke sikrer de grunnleggende behov som skolegang, næringsrik mat, rent vann, helsehjelp, bolig, arbeid, selvforsørgelse og håp for fremtiden.

Vinn-vinn

Ansettelsene av ureturnerbare asylsøkere i Plog2 AS handler for øvrig ikke om hvorvidt vi skal ha en liberal eller restriktiv innvandringspolitikk. Det bør være til ettertanke for Wiborg at når de ureturnerbare asylsøkerne nå får forsørge seg selv i Plog2 AS vil de statlig finansierte asylmottakene bli avlastet samtidig som verdiskapningen og skatteinntektene øker. 

Når mennesker gis anledning å forsørge seg selv uten å bli kriminalisert for det, vil også kriminalitet og svart arbeid reduseres slik at også politiet blir avlastet. Arbeidet i Plog2 vil styrke norsk økonomi, ikke svekke den. Vi vet alle at den dag retur blir mulig vil politiet effektuere tvangsretur uavhengig av om vedkommende har arbeidet eller ei de 5-10-15-20 årene vedkommende måtte ha oppholdt seg her. 

I stedet for å velge vinn-vinn-løsningen ved å støtte Plog2 er FrP så redde for at det skal komme 84 millioner flyktninger til Norge at de altså velger tap-tap-løsningen. 

Kjære FrP. Bruk hodet! Hvorfor er dere så redde?

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.