Som Ytringsfrihetskommisjonen (YK) skriver (s.198) i NOU 2022:9 er det ingen forskning som støtter påstanden om at troll sprekker i sola. Tvert imot er hatytringer et tankevirus som sprer seg gjennom ytringer skriver YK.

YKs utredning har grundige og gode analyser og situasjonsbeskrivelser. YK konkluderer også med at vi behøver §185 i straffeloven. Men konklusjonene og anbefalingene i utredningen er ikke mitt anliggende i denne teksten. Derimot har jeg lyst å kommentere på noe som kommisjonen ikke hadde i sitt mandat, nemlig spørsmålet om forbud mot rasistiske organisasjoner. 

Debatten omkring organisasjonsforbud er gammel

Som kommisjonen selv skriver: «Kommisjonen er ikke bedt om å vurdere et slikt forbud i mandatet. Samtidig er dette et spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom, også under kommisjonens innspillsmøte om straffelovens § 185. Det er også aktualisert gjennom et forslag om organisasjonsforbud som nå behandles i Sverige.»

I 2002 gikk et lovutvalg om Rettslig vern mot etnisk diskriminering, Holgersenutvalget, inn for et forbud. Den fikk navnet NOU 2002:12 og fikk navn etter lederen professor dr.jur. Gudrun Holgersen. Det er nå 20 år siden Holgersenutvalget avla sin rapport, etter to års arbeid. Debatten omkring organisasjonsforbud var gammel allerede da. Debatten startet faktisk 30 år før Holgersenutvalget ble nedsatt i kongelig resolusjon 3. mars 2000, i forbindelse med at Norge ratifiserte FNs konvensjon om å avskaffe all rasediskriminering – ICERD (eller som den i norske offentlige dokumenter også omtales som RDK)  i 1970. I henhold til mandatet skulle utvalget utrede forslag til et styrket rettslig vern mot etnisk diskriminering. Utvalget hadde også som oppdrag å vurdere hvordan FNs rasediskrimineringskonvensjon kan innarbeides i norsk rett.

Norge kritiseres for dårlig vern mot etnisk diskriminering

Situasjonen i dag er at hele konvensjonen er innarbeidet i norsk rett, alle artiklene i ICERD utenom artikkel 4b. Artikkel 4b forplikter Norge å forby rasistiske organisasjoner, deres propaganda og å bøtelegge deres medlemmer. FNs overvåkingsorgan for ICERD heter CERD – (Committee on the Elimination of Racial Discrimination.) Regjeringen rapporterer jevnlig til CERD om situasjonen i Norge, og CERD kommer med sine kommentarer og deretter konkluderende rapporter på situasjonen i Norge. 

Helt siden den første rapporten har CERD kritisert Norge for ikke å ha implementert artikkel 4b. Holgersenutvalget skriver: «Allerede i behandlingen av Norges første periodiske rapport i 1972 ga CERD uttrykk for at artikkel 4 bokstav b) ikke syntes implementert i norsk rett. Denne kritikken er senere gjentatt en rekke ganger. Kritikken mot Norge for ikke fullt ut å oppfylle artikkel 4 bokstav b) har således vært opprettholdt i 30 år, til tross for at Norge har søkt å påvise at det foreligger et tilstrekkelig vern mot etnisk diskriminering.»

– La dem «gå under jorden» der det er kaldt og mørkt

Siden den første periodiske rapporten, altså for 50 år siden, har FN kritisert Norge for ennå ikke å ha klart å forby rasistiske organisasjoner. Hvor lenge skal vi sitte på vår høye hest og mene at vi vet best? Om ikke annet er det kanskje greit å ta en fot i bakken og se om det har skjedd noe de siste 20 år som tilsier at vi bør endre mening?

Siden den første periodiske rapporten, altså for 50 år siden, har FN kritisert Norge for ennå ikke å ha klart å forby rasistiske organisasjoner.

Vi har én organisasjon i Skandinavia som er en selverklært nasjonalsosialistisk (nazistisk) organisasjon, Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Siden sommeren 2017 har organisasjonen arrangert marsjer og demonstrasjoner i flere byer. Politiet sår litt tafatte og ser på med begrunnelsen at det er en lovlig organisasjon. I Gøteborg i 2017 hadde organisasjonen planlagt en marsj forbi byens synagoge på Yom Kippur. Marsjen fant sted, men politiet i Gøteborg hadde endret ruten slik at den ikke gikk forbi synagogen. I 2020 hadde DNM en demonstrasjon utenfor synagogen i Oslo på dagen før Yom Kippur. 

DNM er gjennom 2000-tallet blitt såpass mange og såpass frimodige at de stadig marsjerer og holder markeringer i ulike byer. Motargumentene mot å innføre organisasjonsforbudet som vi er forpliktet til er få. Ett av dem er at dersom vi forbyr dem så vil de gå under jorden. Det er klart de vil. Men det er bra, ikke negativt. Fordi under jorden er det mørkt og kaldt, og mye vanskeligere å rekruttere. Det er jo derfor de ønsker å marsjere i våre gater. Det er en måte å rekruttere på.

Forbudt å misbruke ytringsfriheten

Vi har allerede fått innført organisasjonsforbud i norsk rett. I 2021 fikk vi forbud mot kriminelle og voldelige organisasjoner. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har lagt til grunn at organisasjoner som ønsker å undergrave demokratiet og de verdiene demokratiet bygger på, ikke er beskyttet av foreningsfriheten. YK sier i sin rapport at «Et forbud mot rasistiske organisasjoner vil trolig også kunne begrunnes ut ifra samme formål, men det kreves at inngrepet er nødvendig og forholdsmessig.» 

Enig. YK har forbilledlig også tatt med i rapporten sin den viktige artikkel 17 i Den europeiske menneskerettighetserklæringen (EMK), nemlig forbudet mot å misbruke ytringsfriheten, og alle andre menneskerettigheter. EMD har avvist en lang rekke ankesaker med begrunnelse i artikkel 17. 

Etter 50 år siden første gang FN kritiserte Norge for ikke å ha lovgivning mot rasistiske og nazistiske organisasjoner, og 20 år siden Holgersen-utvalget anbefalte dette, er det på høy tid at stortinget igjen vurderer å inkorporere ICERDs artikkel 4b i norsk lov.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.