Det er ikke blitt et mindre behov for nemndmøter, selv om det avholdes færre av dem, skriver artikkelforfatteren.
Foto: UNE
Regjeringens budsjettforslag kan svekke utlendingers rettssikkerhet betydelig, skriver Anahita C. J. Vetlesen i dette innlegget.

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en ny tekst hver måned, der jusstudenter vil bidra med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett.

I høst ble forslag til statsbudsjettet 2023 lagt frem, og et revidert budsjett skal nå vedtas i Stortinget før sommeren. Regjeringen foreslår en reduksjon i potten til nemndbehandlingen hos Utlendingsnemnda (UNE) på 5,9 millioner kroner. Dette er småpenger i den store sammenheng. Dersom budsjettforslaget ikke endres i revidert budsjett, vil forslaget medføre en betydelig svekkelse av utlendingers rettssikkerhet. 

Saker som burde behandles i nemndmøte behandles ikke

UNE er ment å være et domstolslignende organ som skal behandle klager i utlendingssaker. For å ivareta utlendingers reelle klageadgang og legitimiteten ved avgjørelsene som fattes, er det viktig å styrke UNE som klageorgan, ikke svekke det. 

I forslaget til nytt statsbudsjett er begrunnelsen for kutt blant annet at færre saker behandles i nemnd. Dette er ikke ensbetydende med et mindre behov for nemndbehandling. Hvor mange saker som faktisk behandles i nemndmøte avhenger av den enkelte nemndleders vurdering i den konkrete saken. Jussbuss har omfattende erfaring med at saker som burde vært behandlet i nemndmøte, ikke blir det.

Utlendingsmyndighetene feilpraktiserer loven

I dag behandler UNE et fåtall av klagesakene i nemndmøte. I 2021 ble kun 5,7 % av alle saker behandlet i nemndmøte hos UNE. Dette til tross for at lov og forskrift angir tydelige retningslinjer på når saker skal behandles i nemndmøte. Det klare utgangspunktet etter loven er at alle saker hos UNE skal behandles i nemnd, slik beskrevet i Utlendingsloven § 78 (1). Det er kun saker som ikke byr på «vesentlige tvilsspørsmål» som kan avgjøres av en nemndleder alene, slik beskrevet i Utlendingsforskriften § 16-9. 

Det er ikke blitt et mindre behov for nemndmøter. De lave tallene er et utsalg av utlendingsmyndighetenes feilpraktisering av loven. Regjeringen må ta ansvar for å sikre utlendingers rett til å ivareta egne interesser, snarere enn å legge til rette for at enda færre får adgang til å møte personlig hos UNE og uttale seg i egen sak. Istedenfor å kutte i ressursene, burde Regjeringen prioritere å sikre at saker som etter lov og forskrift skal behandles i nemnd, faktisk blir det. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.