Slik er SSBs tallbehandling on innvandrergrupper

Seniorforsker Lars Østby, Statistisk Sentralbyrå.

SSB har, i henhold til statistikkloven av 1989, rett til å bestemme hva som skal være offisiell statistikk samt ansvaret for å samordne all offisiell statistikk i Norge.

SSB må blant annet forholde seg til en del etiske krav. Kravene til offisiell statistikk baserer seg på krav som er nedfelt i Retningslinjer for europeisk statistikk (Code of Practice) og i FNs statistikkprinsipper.

Spesiell metodikk
Lars Østbye, som er seniorforsker i SSB, og kjent som “innvandringsforskeren”, forteller at man i avdelingen hans jobber etter spesielle metoder når man skal utarbeide statistikk som omhandler innvandring til Norge.

– Vi bruker mye data fra ulike registre, og grupperer individene for de ulike formål. Vi ser etter landbakgrunn, særlig fødeland, og slår sammen i større regioner. Dette er viktig spesielt når det gjelder land med få innvandrere i Norge. Innvandringsgrunn tas også med som viktig faktor. For det er jo viktig å vite om man har å gjøre med folk som er studenter, arbeidsinnvandrere, flyktninger, osv.

Videre ser han og kollegene hans på botiden. 

– Statistisk sett har hvor lenge den enkelte har bodd i Norge mye å si for hvordan folk kommer inn i det norske samfunnet. Vi gjør også intervjuundersøkelser blant representative utvalg av innvandrere, sist fra 12 land. Alle får tilbud om å intervjues på sitt eget språk. Svarene analyseres sammen med registerdata om de samme personene.

Lang UDI-samarbeid
Når det gjelder utarbeidelse av flyktningsstatistikk, har man siden 1990 samarbeidet med Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Vi ser at flyktningene nok har den største veien å gå når det gjelder å integrere seg i det norske samfunnet, når det gjelder jobb og bosted. For de som har en sterkt traumatisk bakgrunn er det ikke enkelt å tilpasse seg helt nye forhold. Andre grupper, som arbeidsinnvandrerne, kommer i større grad til dekket bord, og har kortere vei inn i systemet.