Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021. Søknadsfrist 15. desember.

25.11.2020

Språklige barrierer og ulike kulturelle koder og sosiale normer kan gjøre kommunikasjon med flyktninger og innvandrere utfordrende og bidra til misforståelser og konflikter. Bredere kunnskap om viktige kulturforskjeller kan gjøre oss i stand til å tilrettelegge for god kommunikasjon og et mer reflektert forhold til egen yrkesrolle i det flerkulturelle Norge.

Videreutdanningskurset Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er aktuelt for deg som møter flyktninger og innvandrere med en annen språk- og kulturbakgrunn i ditt daglige arbeid og som ønsker større forståelse for hvordan kulturforskjeller påvirker kommunikasjon. Slike utfordringer kan du for eksempel møte som ansatt i barnehage/skole/voksenopplæring, ulike deler av helsesektoren, i mottaksapparatet, barnevern, ppt-tjeneste, politiet, eller annet.

 • Nytt opptak for våren 2021. Søknadsfrist 15. desember
 • Søk plass her

Om studiet

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon skal gi en bred innføring i ulike forhold som påvirker kommunikasjon på tvers av ulik kulturell bakgrunn, og tar for seg temaer som:

 • Familie
 • Kjønn
 • Slektskap
 • Fysisk og psykisk helse
 • Tro og religion
 • Makt og autoritet
 • Stats- og samfunnsorganisering
 • Migrasjonserfaring
 • Traumeerfaringer
 • Innvandring og integrasjon

Les hele emnebeskrivelsen her

Organisering

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et deltidsstudium over 1 semester, som kombinerer nettundervisning med tre helgesamlinger ved UiB. Den nettbaserte undervisningen består av diskusjonsfora og ulike digitale læringsressurser.

De tre helgesamlingene er ikke obligatoriske, men for best mulig utbytte av studiet anbefaler vi at du deltar på disse så langt det er mulig.

Kursstart                  Mandag 11. januar
1. helgesamling        22. – 24. januar (start fredag kl 13.00, slutt søndag kl. 16.30)
2. helgesamling        5. – 7. mars (start fredag kl 13.00, slutt søndag kl. 16.30)
3. helgesamling        23. – 25. april (start fredag kl 13.00, slutt søndag kl. 16.30)
Innlevering essay      Mandag 29. mars
Innlevering hjemmeeksamen   Onsdag 2. juni

Vi legger opp til at studiet skal være praksisnært, ved at studentenes refleksjoner rundt egen yrkesrolle og egne erfaringer i møte med flyktninger og innvandrere brukes aktivt som ressurs i undervisningen. Studentene kan dessuten selv kan være med og påvirke hvilke tema som skal tas opp i fordypningsdelen av studiet. Hovedfokus i studiet vil være på Afrika og Midt-Østen, samt Norge som innvandringsland.

Kursbolker

 • Introduksjon til sosialantropologiske tenkemåter
 • Kjønn, familie og religion
 • Makt, autoritet og samfunnsorganisering
 • Migrasjon, innvandring og flerkulturelle møter i det norske samfunnet
 • Antropologisk kunnskap i helsesektoren
 • Flerkulturell forståelse, kommunikasjon og samhandling

Halvveis i semesteret skal alle studentene levere inn et obligatorisk essay på rundt 1500 ord hvor du skal reflektere over egne erfaringer knyttet til tema som tas opp i studiet. Dette essayet blir vurdert til bestått/ikke bestått og må være bestått før du kan gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen består i innlevering av oppgave på rundt 3000 ord, som i likhet med essayet vil være en refleksjonsoppgave knyttet til egne erfaringer. Alle studentene vil få veiledning en gang i arbeidet med oppgaven.

Opptakskrav

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et videreutdanningstilbud på masternivå, og vi krever derfor at du har- og kan dokumentere bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning. Du må dessuten dokumentere minimum 2 års relevant yrkespraksis innenfor relevante fagfelt.

https://www.uib.no/utdanning/evu/111222/flerkulturell-forst%C3%A5else-og-kommunikasjon