Kurs i tverrkulturell forståelse

0Shares

Fra og med høstsemesteret tilbys femvekttallsmodulen Kultur og kommunikasjon. Kurset er myntet på aktører på kommunalt nivå.

Utgangspunktet for studiet er hverdagen til folk, studiet bygger på den enkeltes erfaringer – og våre kulturelle identiteter. Det tar sikte på å øke bevisstheten om oss selv som individuelle kulturbærere.

Hovedpilarene i studiet er kultur og kommunikasjon og skjæringspunktet mellom disse. Kommunikasjon foregår i en kulturell kontekst. Studiet vil oppøve ferdigheter i tverrkulturell kommunikasjon gjennom øvelser, øvingsoppgaver, ulike kulturuttrykk med mer.

Teoretiske forståelser av kultur og kommunikasjon, av identitet, forskjell og fellesskap, makt og maktstrukturer tjener som verktøy til refleksjon. Det er praksis som er i forgrunnen, og teorier er ment som redskap til å nå dypere innsikt, refleksjon og selvrefleksjon.