Kulturelt mangfold- – nasjonal konferanse i Drammen

0Shares

Som følge av blant annet innvandring og globalisering er spørsmål knyttet til kulturelt mangfold stadig mer aktuelle, ikke minst innenfor kunstfeltet. Hvordan kan disse utviklingstrekkene best følges opp gjennom kulturpolitiske tiltak? Kultur- og kirkedepartementet vil nedsette en arbeidsgruppe som skal følge opp konferansen og legge fram forslag til et helhetlig politisk opplegg for å fremme kulturelt mangfold.

Konferansen gir ulike aktører på feltet anledning til å utveksle ideer og synspunkter. For å ivareta det mangfold av erfaringer, kompetanse og synspunkter vi finner blant kunstnere, organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre som har arbeidet med disse spørsmålene vil vi legge opp til en konferanse der så mange som mulig kan bidra. En stor del av konferansen vil foregå i form av workshops.

For å kunne bidra til et helhetlig politisk opplegg for kulturelt mangfold vil vi ta opp spørsmål som går på tvers av kultur-, minoritets- og utdanningspolitikk. Utdanning og rekruttering til kunstfeltet og byutvikling vil bl.a bli tematisert. Utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har deltatt i planleggingen av konferansen.

Målgrupper

*Kunstnere og kulturarbeidere

*Kulturpolitikere og andre beslutningstakere som arbeider med kulturpolitiske spørsmål på statlig, regionalt og kommunalt nivå

*Ledere for produksjons- og formidlingsinstitusjoner i kunstfeltet

*Representanter fra kunstnerorganisasjonene

*Representanter for utdanningsinstitusjoner på kunstfeltet

*Ledere og lærere fra kulturskolene og skoleverket forøvrig

*Fagfolk fra kunst- og kulturvernsektoren

*Byplanleggere og andre som arbeider med det offentlige rom og arenaer for kultur

*Representanter for ikke-offentlige organisasjoner

*Media