Hvordan undervise islam?

0Shares

Med konferansen ønsker vi å sette søkelys på hvordan kunnskap om islam blir formidlet og bør formidles til studenter i vestlige samfunn idag.

Vedlagt følger informasjon og foreløpig program for konferansen. Vi gjør også oppmerksom på at det vil komme flere deltakere. Vi kommer tilbake med endelig program og sted.

Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo arrangerer 21. og 22. oktober en konferanse om ”Hvordan undervise islam?”. Hensikten er å sette søkelys på hvordan kunnskap om islam blir formidlet og bør formidles til studenter i vestlige samfunn i dag.

Islam og muslimer står sentralt i flere aktuelle stridsspørsmål: dels gjelder det den ”krigen mot terror” den amerikanske presidenten har erklært, dels gjelder det debatten om islamske verdier i møte med vestlige samfunn gjennom innvandring, der det særlig har blitt fokusert på kvinnesynet og på hijab som mange ser som et symbol for underordning av kvinner i familie og samfunn.

Underviserne skal formidle innsikt i islam og den muslimske verden i en situasjon som er preget av en opphetet og polarisert debatt. Midt oppe i trykket fra denne debatten må man gjøre en del valg:

Islam både som religion og som kulturkrets rommer et vidt spekter av trosforestillinger, skrifttolkninger og praksiser. Etter hvilke kriterier velger man ut det som presenteres for studentene som ”sentrale” posisjoner?

Er det undervisningens oppgave å motvirke fiendebilder av islam, eller bryter dette med et krav om vitenskapelig nøytralitet i et politisk-kulturelt konfliktfelt? På den annen side: er det overhodet mulig å opprettholde en nøytral posisjon?

Forholdet mellom det normative og det deskriptive: kan og bør det undervises verdinøytralt om f.eks. kvinners posisjon i islamsk tro og praksis?

Dette er bare noen av de problemene man står overfor.


For å kaste lys over disse spørsmålene vil vi altså gjennomføre en konferanse over to dager. Den første dagen utgjøres av et seminar for personer i og utenfor UiO som er involvert i undervisning om islam og den muslimske verden. Den andre dagen blir et åpent arrangement rettet mot studenter og offentligheten ellers og avsluttes med en paneldebatt.

Foreløpig program21. Oktober 2004  • Kl. 09.15-09.45 Velkommen ønskes av dekan Bjarne Rogan.


· Introduksjon ved Bjørn Olav Utvik:

rammene, målet og meningen med konferansen.


  • Kl. 09.45-10.30 Anne Sofie Roald (Malmö Högskola)


Anne Sofie Roald underviser på Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER). Hun forsker på religiøse minoriteter i nasjonalstater og skriver fortiden om individuelle kontra kollektive rettigheter for religiøse minoriteter. Hun har skrevet boken ”Muslim i Sverige” og skal i disse dager gi ut sin andre bok.


  • Kl. 10.45-11.30 Jacob Skovgaard-Petersen (Københavns Universitet)


Tittel; “Teaching Islam while a Public Media Storm is Raging”

Jacob Skovgaard-Petersen underviser ved Carsten Niebuhr Instituttet for Midtøsten studier ved Københavns universitet. Han har gitt ut en rekke artikler og bøkene ”Moderne Islam, Muslimer i Cairo” og ”Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dar Al-Ifta”.  • Kl. 11.45-12.30 Ikke fastsatt

  • Kl. 12.45-14.00 Pause
  • Kl. 14.15-17.00 Paneldebatt:


”Universitetets oppgave: Kritikk, folkeopplysning, brobygging?”


Oddbjørn Leirvik, Universitetet i Oslo

Bjørn Olav Utvik, Universitetet i Oslo

Lars Gule, Human-etisk forbund, Oslo

(Flere kommer)


Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Saima Ilyas

Konferansekoordinator

Institutt for østeuropeiske og orientalske studier / Department of East European and Oriental Studies

Postboks 1030 Blindern, 0315 Oslo

Telefon: 99 23 68 78

E-mail: [email protected]