Nytt IMER-program 2005 – 2010

0Shares

Divisjonsstyret oppnevner programstyre 8.-9. juni, som vil utarbeide programplan og andre styrende dokumenter. Det nye programmet vil dreie mer av aktiviteten over mot strategiske oppgaver for forskningsfeltet generelt. Det vil ikke bli noen ordinær utlysning av forskningsmidler innenfor IMER-området i inneværende år.

Det nye IMER-programmet vil bli konkretisert og definert nærmere ut over året 2005 av det nye programstyret. Like fullt er det klart at programmet vil bruke en større andel av midlene på andre oppgaver enn flest mulig nye forskningsprosjekter innenfor en knapp ressursramme, sammenliknet med tidligere. Det vil følgelig bli en større innsats mot oppsummering og syntetisering av eksisterende kunnskap (og gjennom dette en definering av satsingsområder), formidling, dialog og bruk av forskningbasert kunnskap, samordning og koordinering av Forskningsrådets innsats på innvandrings- og migrasjonsforskning, herunder samarbeid og samfinansiering med andre programmer. IMER, sammen med Velferdsprogrammet vil også være arenaer for Forskningsrådets satsing på forskning om sosial kapital, men dette er avhengig av tilleggsfinansiering. Programmets størrelse er som tidligere, ca 6 mill kr pr år, men man håper at dette vil kunne økes noe etter hvert, enten via vanlige kanaler eller via midler til sosial kapital-perspektivert forskning.

Innspill til programstyre (haster!) og programmets arbeidsområder

Forskningsrådet har utarbeidet et bakgrunnsnotat som i april er sendt til en rekke forskningsmiljøer og som her legges ut på IMERs internettsider. Notatet skisserer arbeidsoppgaver for et nytt program og administrasjonen ønsker innspill fra forsknings- og brukermiljøer på notatets forslag til innretning og virkeområder for programmet. I særdeleshet ønsker Forskningsrådet forslag og tips til kandidater til et programstyre snarest mulig, og seinest innen begynnelsen av mai. Som notatet også skisserer, vil man forsøke å få etablert også en bredere referansegruppe, og forslag til denne er også velkomne.