Sekretariatsleder (underdirektør)

0Shares

Vikariat for 2 år.

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) er et regjeringsoppnevnt, uavhengig utvalg som har som oppgave å gi myndighetene råd i saker som angår innvandrerbefolkningen og føre en dialog mellom innvandrere og myndighetene. I desember ble et nytt utvalg oppnevnt for perioden 2006 -2009. KIM tar opp spørsmål knyttet til alle prinsipielle sider ved norsk politikk som angår innvandrere og deres etterkommere. Det er et mål at KIM skal være synlig i samfunnsdebatten.

Utvalget har to fora:
-Innvandrerforumet som består av innvandrer-representanter og har som oppgave å påvirke innvandrings- og integreringspolitikken. Dette gjøres ved å avgi høringsuttalelser og gjennom å drive aktiv lobbyvirksomhet.

-Kontaktutvalget som består av representanter for statlige og kommunale myndigheter, de politiske partiene og alle medlemmene i Innvandrerforumet. Kontaktutvalget er en arena for dialog mellom myndighetene og innvandrer-representantene.

KIM har sitt eget sekretariat som organisatorisk er underlagt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Sekretariatet er faglig selvstendig og rapporterer til Kontaktutvalgets leder. Sekretariatet består av 5 ansatte inkludert sekretariatsleder.

Nåværende sekretariatsleder går ut i permisjon for to år og det søkes etter en vikar for ham.

For ytterligere informasjon se: www.KIM.no eller www.IMDi.no