Likeverdig utdanning på skolen

0Shares

Målet med planen er å igangsette tiltak som skal bidra til å sikre en likeverdig opplæring som gir alle like muligheter til læring, utdanning og arbeidsliv. Dette betyr ikke at opplæringen skal være lik for alle, men den skal tilrette­legges slik at alle skal få utviklet sine evner og dekket sine behov for tilpasset opplæring, i følge departementet.

Det er foreslatt 39 tiltak for å nå målene.

Undersøkelser viser at minoritetsspråklige har svakere skoleprestasjoner enn majoritets­språklige. Årsakene til dette er forskjellige, men planen har lagt vekt på at språkopplæringen må være fleksibel, og at det er viktig å prøve ut ulike modeller for å kunne finne ordninger som gir gode resultat. Det pekes også på behovet for å redusere frafallet i videregående opplæring, øke andelen minoritetsspråklige i høyere utdanning og tilrettelegge for bedre og mer effektiv norskopplæring for voksne.

Også arbeidet mot rasisme, diskriminering og mobbing er tillagt vekt. Det samme gjelder betydningen av å spre de gode erfaringene gjennom konferanser, nettbaserte og skriftlige eksempler og gjennom å delta i internasjonalt samarbeid.

Les strategien her: Strategiplan: Likeverdig utdanning i praksis (PDF)