Er du talsmann for alle Abid Raja?

0Shares

Et av de mange interessante tema som blir berørt i boken, er diskusjonen om norsk som andrespråk (NOA) i skolene. Tidligere kunne elever med et annet morsmål følge læreplan i norsk for språklige minoriteter og avlegge eksamen med resultat ført i vitnemålet. Abid Raja kaller denne ordningen for den ”simplere” innføringsnorsken for fremmedspråklige som mange minoritetsbarn helt feilaktig ble undervist i. Han mener man kunne bli forledet til å tro at NOA var et bedre undervisningstilbud, og sier videre: I praksis ble minoritetselevene dyttet unna slik at de ikke var i veien for de etnisk norske. Skam dere for det, politikere og skolevesen!

Her mener jeg Abid Raja gjør en alvorlig feil som talsmann og politiker. Ordningen med norsk som andrespråk – skulle revideres. Ordningen var ute på høring i faginstanser og blant innvandrerorganisasjoner. Mange ropte høyt om diskriminering av innvandrerbarn. Forslaget endte i et vedtak om ny læreplan for språklige minoriteter som fratok disse elevene retten til eksamen i faget. Ordningen ble innført sist skoleår og er nå en ordning som tvinger alle minoritetsspråklige elever inn i den vanlige læreplan i norsk, dersom man vil ha eksamen i faget. Det må elevene ha for å få et fullverdig vitnemål.

Det Abid Raja og andre engasjerte mennesker med innvandrerbakgrunn overså i diskusjonen, er det faktum at 75 prosent av elevene som er registrert med et annet morsmål enn norsk i videregående skole er førstegenerasjons innvandrerbarn – i følge siste tilgjengelige rapport fra Statistisk Sentralbyrå. I Hordaland er 83% av elevene førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn, mens tilsvarende tall for eksempel for Nordland er 97,5%. Mange av disse elevene har naturligvis kort botid i Norge, og vil dermed ha store problemer med å følge og fullføre en vanlig norsk læreplan for faget. Jeg er redd for at frafallet – det vil si strykprosenten – kan bli enda større i videregående skole hvis man ikke innser at ordningen må tilrettelegges også for elever med kort botid og dermed svakere norskkunnskaper enn sine medelever.

Jeg forstår Abid Rajas bekymring for de norskfødte skolebarna som tidligere måtte følge undervisningen etter NOA-ordningen, men er skuffet når han, og ikke minst den rød-grønne regjering som står bak den nye læreplanen, kan glemme de elevene som kommer til Norge i skolealder enten det er som flyktning eller i forbindelse med familie- og arbeidsinnvandring. Her burde dere kjempet for en tilpasning som sikrer alle like muligheter.

De senere år har mange innvandrertalsmenn gjort en viktig jobb ved å sette søkelys på aktuelle innvandringspolitiske tema. Men dere må ikke glemme at de fleste innvandrere er ny i Norge. Hvem skal tale deres sak?