Diskriminering ved godkjenning av utenlandsutdanning

Hvert år kommer en del medisinere med allmennlege- og spesialistutdannelse fra tidligere Sovjetunionen. Alle av dem har fått oppholds- og arbeidstillatelse. Felles for dem er at de har allmennmedisinsk utdannelse i 6 år med samme pensum, tid og praksis samt eksamener. Deretter har noen av dem tatt sin spesialist utdannelse og ofte har de lang erfaring.
Diskrimineringen startet ved at områder fra tidligere USSR har blitt innlemmet i EU. Lisenssøkere derfra får utdelt sine legelisenser etter søknad, mens kollegaer fra Russland holdes utenfor. Felles for dem er at de har studert ved universitet innen USSR.
For å få legelisens må kandidater utenfra EU avlegge en såkalt legeprøve. Der er satt opp 90 spørsmål med 5 underspørsmål som skal dekke de vesentlige områdene innen medisin. Kandidaten får kun 3 timer på å løse oppgaven. Så vidt vites er prøvene ikke normerte ei heller valide. Den som ikke greier presset, faller utenfor etter 3 forsøk. Likevel mener Universitetet i Oslo Medisinsk Fakultet at denne prøveformen er optimalisert med tanke på å få fram kandidatens kunnskap og dermed er de skikket som norske leger.
Fra politisk og medisinsk hold hevdes det at ingen får avslag på sin lisenssøknad uten at det gis en faglig begrunnelse, og at; Norge er forpliktet i henhold til avtaler å ta imot kvalifiserte søkere fra EU. Tanken er sannsynligvis den at når en stat delvis går i oppløsning og noen deler av den kommer innenfor EU, da blir borgernes kvalifikasjoner i orden, mens de som er tilbake, ikke har det. Forstå det den som kan. Argumentasjonen holder ikke! Ingen EØS avtaler inneholder klausuler om at likeverdig og like kvalifikasjoner fra land utenfor EU som innenfor EU, skal diskrimineres.
Blant disse lisenssøkerne finnes spesialister som vi i vårt langstrakte land har behov for. Det vitner de mange ventelister og ubesatte spesiallegestillingene om. Er det riktig at de må ta allmennlegestudiet før de får legelisens og deretter ta hele spesialiteten om igjen når andre med samme utdannelse kan gå til arbeid direkte? Det er mer enn en merkelig ording. Det betyr at skal jeg ansette en lege med eksamen tatt utenfor Norge, så bør jeg selvfølgelig velge en utenfor EU. De er de eneste som har gått gjennom norsk godkjenningsordning og skulle dermed være kvalitetssikret. De andre er det ikke.
Etter min mening bør de få sin lisens etter at de har fått anledning til å bevise sin kunnskap innen den spesialitet de er utdannet for gjennom et på forhånd fastlagt undervisnings- og praksisprogram, jfr Danmark. Slik det er nå, kastes deres tid og økonomi bort i tillegg til at vi viser all verden at vi ikke tar vare på de ressursene vi får og tar fram i 17.-mai talene. Eller skulle det være slik at noen oppblåste medisinere mener at kompetanse finnes kun hos oss?
Jeg vil be om på vegne av alle disse som blir diskriminert på denne måten, at det politisk blir ryddet opp i dette forholdet snarest. Diskriminering er usmakelig og utålelig også i denne sammenheng. Vi fikk en ny antidiskrimineringslov i mai dette året! Bruk den!