Innvandrere og barna deres teller nå over en million

De to gruppene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved årsskiftet til sammen 1 025 200 personer.
Foto: Odd Moe
Innvandrere utgjorde 15,1 prosent av befolkningen ved årsskiftet.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det var 19 300 flere innvandrere bosatt i Norge per 1. januar 2022 enn ett år før. Antallet innvandrere har i løpet av 2021 økt mer enn i 2020, men veksten er likevel ikke like høy som i årene før.

Det er polske innvandrere som øker mest i antall, fulgt av litauere, svensker og syrere.

I 2021 var det en beskjeden økning av innvandrere i Oslo mens nabokommunen Lillestrøm var den kommunen hvor økningen i antall bosatte innvandrere var størst.

Ved årsskiftet talte norskfødte med innvandrerforeldre 3,8 prosent av befolkningen. Etter landbakgrunn er det flest norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan, Polen, Somalia og Irak.