Hjem Nyheter Mediespeil Regjeringen vil ha ny lov mot mobbing i barnehagene

Regjeringen vil ha ny lov mot mobbing i barnehagene

Ukrainske barn får gratis barnehagetilbud i Bergen. (Illustrasjonsbilde)
Foto: Pixaby
– Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, plaging og utestenging fra lek. Derfor ønsker vi å endre barnehageloven, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Regjeringen legger i disse dager frem forslag til et nytt mobberegelverk for Stortinget.  Fra høsten av ønsker den å innføre strengere og tydeligere regelverk som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagene.

Ett av ti barn mobbes

I pressemeldingen fra Regjeringen heter det videre at forskning viser at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestenging fra lek.

– Vi vet at ett av ti barn opplever mobbing i barnehagen. Samtidig vet vi at det er forskjeller i hvordan barnehagene håndterer dette problemet. Derfor ønsker vi en tydeligere mobbelov. Den skal sikre at alle barn – uavhengig av hvilken barnehage de går i – får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre, sier Melby.

Ansvar for å agere

Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister.
Foto : Pressebilde

Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og at de skaper et godt miljø der barna trives. Rammeplanen stiller krav om dette, men regjeringen vil også å ta forpliktelsen inn i loven.

Regjeringen vil også innføre en aktivitetsplikt. Den innebærer at barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan barna har det. Barnehagen blir også pålagt å undersøke og sette inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Det samme gjelder når barnet, eller foreldrene, sier at det ikke har det bra.

Melby sier videre at de går inn for at barnehagene skal lage en skriftlig plan for hvordan de skal følge opp et barn som blir mobbet. Regjeringen foreslår også å stille krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger det nye regelverket om mobbing og andre regler som gjelder for barnehagene. Barnehageeier har ansvaret for at barnehagen følger reglene, og de må derfor legge til rette for å følge opp at barnehagen oppfyller disse kravene.

Vil styrke uavhengig barnemyndighet

Kommunen er barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene følger regelverket gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. Kommunen skal blant annet se til at barnehagene følger disse nye lovreglene om barnehagemiljø. Regjeringen vil styrke kommunen som uavhengig barnehagemyndighet. Derfor foreslås det å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver som barnehagemyndighet.

Regjeringen ser foreløpig ikke behov for å innføre en individuell rett med en tilhørende klageordning hos fylkesmannen, slik som for mobbesaker i skolen. En slik regulering vil rette mye oppmerksomhet mot enkeltbarn, heter det i pressemeldingen.

– Foreldre og barn skal være trygge

Melby presiserer at dersom det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det bli aktuelt å utvide regelverket med en individuell rett og en klageordning.

– Foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et godt sted å være, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i pressemeldingen.