Barneombudet er bekymret for at streiken kan ramme sårbare barn som ikke får den hjelpen de trenger fra skolen, barnehagen og skolehelsetjenesten.
Foto: flickr.com
Det er alvorlig at streiken blant lærere og sykepleiere rammer sårbare elever, som allerede har et svært krevende koronaår bak seg, mener barneombudet.
27Shares

– Jeg er bekymret for de samlede konsekvensene som streiken og pandemien kan få for barn og unge. Elevene bærer en uforholdsmessig stor del av byrden, som øker for hver dag streiken pågår, sier barneombud Inga Bejer Engh til NTB.

Hun er spesielt bekymret for at sårbare barn og unge ikke vil få den hjelpen de trenger, fra barnehager, skoler og skolehelsetjenesten.

– Streiken kan bidra til å øke belastningen for de barna som har lidd mest så langt. Hvem fanger opp og følger opp barnas behov nå? spør hun.

Barneombudet håper partene finner en løsning på konflikten i nærmeste framtid.

– Streik er et legitimt virkemiddel, og jeg ønsker ikke å gå inn i hvordan streiken kan løses. Men jeg håper det er mulig å få til en løsning så raskt som mulig, slik at barn og unge får den opplæringen, oppfølgingen og det helsetilbudet de har krav på.

Den 28. mai gikk Unio kommune ut i streik i tariffområdene KS og Oslo kommune fordi de ikke var fornøyd med lønnstilbudet. Den 3. juni ble det også brudd i meklingen mellom Unio og Spekter. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Medlemmer i fagforeningen har yrker som lærere, sykepleiere og bibliotekarer. Unio er bekymret over at mange unge ikke vil utdanne seg til disse yrkene fordi lønna er for dårlig. Fra 8. juni vil 22 874 Unio-medlemmer være i streik over hele landet. Streiken berører skoler, barnehager, bibliotek, sykehjem og sykehus.

ORDLISTE

streik: det at arbeidstakere går til felles arbeidsnedleggelse for å få gjennomført krav som gjelder lønn, arbeidsforhold og lignende.

uforholdsmessig: for stor eller for liten, som ikke står i rimelig forhold til noe annet.

byrde: noe som er tungt å bære

pågå: være i gang, foregå

belastning: stress, byrde

fange opp: ta tak i

følge opp: arbeide videre

legitim: lovlig

tariff: lønnssatser fastsatt ved tariffavtale

mekling: prøve å få i stand forlik, enighet

fagforening: sammenslutning av lønnstakere

berøre: få følger for