Voksne for Barn vil at flere skoler skal ta mobbing på alvor. Gjør skoler ikke det, bør skolene bli anmeldt til politiet.
– Skoler som helt svikter i å gripe inn mot mobbing, bør anmeldes til politiet oftere og raskere, sier generalsekretær Signe Horn i Voksne for Barn.

Skoler bør gjøre mer for å stoppe mobbing. Det mener organisasjonen Voksne for Barn. Alle skoler bør vite hva de skal gjøre når barn blir mobbet på skolen. Ledelsen på skolen må vite hva de skal gjøre. Skoler bør ikke vente og se, men gjøre noe med en gang.

– Mobbing skjer på alle skoler, og alle skoler må derfor være godt forberedt på å håndtere det. Det handler om kompetanse og kapasitet, men like mye om at ledelsen må sette standarden og sørge for at dette har løpende prioritet. Det er også viktig at skolene har en plikt til å reagere raskt, sier Horn i en pressemelding.

Signe Horn er generalsekretær i Voksne for Barn. Det er en ideell medlemsorganisasjon. De jobber for at barn skal ha det trygt og godt.

Horn viser til at skolene er forpliktet gjennom opplæringsloven til å gripe raskt inn og stanse mobbing. Det betyr at skoler må gjøre noe når barn blir mobbet. Det står i loven.

Voksne for Barn håper at skoler som blir anmeldt, vil gjøre mer for å stoppe mobbing. Det vil legge press på skolen og kommunen, så de skal oppfylle sin juridiske forpliktelse.

Horn sier at flere barn hører stygge ord om seg som voksne aldri ville akseptert. De opplever også vold som voksne aldri ville akseptert. Voksne ville gått til politiet hvis de hørte eller opplevde det flere barn gjør. Horn mener at vi ikke skal gjøre forskjell på barn og voksne. Det voksne ikke synes er OK, skal ikke barna oppleve heller.

– Mange barn utsettes for integritetskrenkelser som voksne aldri ville ha godtatt uten å gå til anmeldelse når det rammer oss selv. Vi burde ikke ha lavere terskler for å gå til anmeldelse når det er barn som rammes, sier Horn.

ORDLISTE

gripe inn: stanse, stoppe

håndtere: arbeide med, behandle

kompetanse: kunnskap, vite hva vi skal gjøre, kvalifikasjon, være flink til no

kapasitet: kan gjøre noe fordi vi har tid, penger og vet hva vi skal gjøre, vi har mulighet til å gjøre noe, produsere

opplæringsloven: en lov om grunnskolen og videregående opplæring i Norge hvor det står rettigheter og plikter

oppfylle juridiske forpliktelse: noe vi må gjøre fordi vi har en plikt og det står i loven

integritetskrenkelse: vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep og mishandling

lav terskel: ikke være redd for å si eller ta kontakt, gjøre noe