Hjem 2020 Utg 47-03.12.2020 Strengere regler for selvforsørgelse for å få varig opphold i Norge

Strengere regler for selvforsørgelse for å få varig opphold i Norge

– At det i tillegg stilles krav til opplæringens varighet, vil sikre at utlendinger deltar aktivt i opplæringen før det gis unntak fra selvforsørgelseskravet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 
Foto: Regjeringen
Regjeringen har snevret inn unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge. Endringene gjelder for utlendinger over 18 år i grunnskole- eller videregående opplæring.
367Shares

Endringene følger opp Granavolden-plattformen, hvor det står at man ønsker å stramme inn unntakene fra kravet til å kunne forsørge seg selv. Innstrammingen retter seg mot personer under grunnopplæring og videregående utdanning. Det betyr at unntakene bare gjelder dem som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring. I tillegg er det innført krav om at utlendingen må ha deltatt i opplæringen de siste 12 månedene for å kunne få unntak.

– Jeg er glad for at vi nå har fulgt opp dette punktet i Granavolden-plattformen. At det i tillegg stilles krav til opplæringens varighet, vil sikre at utlendinger deltar aktivt i opplæringen før det gis unntak fra selvforsørgelseskravet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det er også gjort endringer i tilknytning til selvforsørgelseskravet. Inntektens størrelse er fastsatt etter folketrygdens grunnbeløp (G) og utgjør 2,5 G (p.t. kr 253 378). I saker om familieinnvandring er underholdskravet fastsatt til 2,7 G (p.t. kr 273 648).

Endringene gjelder fra og med 1. januar 2021.

G-27/2020 – ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften (unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for personer over 18 år i grunnskole- eller videregående opplæring mv.).pdf

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for personer over 18 år i grunnskole- eller videregående opplæring mv.).pdf