Helleland: – Innvandrerforeldre må få jobb

 

– Regjeringen har sviktet når det gjelder å bekjempe barnefattigdom, mener stortingsrepresentant for SV Kari Elisabeth Kaski overfor Dagsavisen.

Kaski og SV vil ha større statlige overføringer til områdeløft på steder hvor det er høye fattigdomstall. De vil bedre bostøtteordninger og innføre gratis universell kjernetid i barnehagene.

I løpet av den siste uken har Dagavisen rettet søkelyset mot barn i familier med vedvarende lav inntekt, hvor mange av disse har innvandrerbakgrunn. Blant annet har barneombudet Anne Lindboe påpekt på nødvendigheten av å øke barnetrygden, som ett av flere politiske grep.

– SV går på autopilot
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) gir imidlertid SV-Kaski svar på tiltale.

– SV går på autopilot. Deres løsning er alltid økt trygd. Det holder ikke. Vi kan ikke bare øke trygden og tro at problemene er løst, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

Helleland peker på at barn som har innvandrerbakgrunn, er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. 

– Vi vet at yrkesdeltagelsen blant kvinner med innvandrerbakgrunn er lav. Nesten ni av ti kvinner med syrisk bakgrunn og sju av ti med somalisk bakgrunn står utenfor arbeidsmarkedet. Med slike tall bør selv SV innse at løsningen ikke ligger i høyere overføringer alene. Å få mødrene med innvandrerbakgrunn ut i arbeid, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom. Da må vi styrke integreringen og sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet. Og ikke minst må vi skape flere jobber, gjør Helleland det klart.