– Få innvandrere bosatt hvor de kan få jobb

– For få innvandrere er i jobb, konstaterer arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.
Foto: Claudio Castello
Statsråd Tonje Brenna sier det er en utfordring for integreringen at innvandrere jobber mindre. Hun har imidlertid løsningen klar.

Arbeids- og inkluderingsminister Brenna sier til NRK at mye går bra, men det er også noen store utfordringer i integreringspolitikken, ifølge NTB.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mens åtte av ti i den øvrige befolkningen er i jobb, er andelen knapt sju av ti for innvandrere.

– Det er for få innvandrere i jobb, konstaterer Brenna, og utdyper:

– Innvandrerbefolkningen er, i mindre grad enn majoritetsbefolkningen, sysselsatt, altså de jobber mindre og er mindre til stede i arbeidslivet.

Lavinntektsfamilier

Seks av ti barn i familier med lav inntekt, vokser opp i innvandrerfamilier. Antallet innvandrere som mottar sosialhjelp, er høyere enn i den øvrige befolkningen.

I tillegg viser tall at av dem som er i jobb, har en lavere andel av innvandrerne heltidsjobb: 73 mot 78 prosent i den øvrige befolkningen.

– Vi ser at i Norge så har egentlig fattigdommen skiftet farge. De fleste av de unge som vokser opp i en familie som har lav inntekt, har innvandrerbakgrunn, sier hun til NRK.

– Folk må bosettes hvor det er jobb

Statsråden sier løsningen handler om bosetningsmønstre.

– Jeg tror vi må sørge for å bosette folk der det finnes en jobb, sånn at man raskt kan komme i aktivitet, sier hun til NRK

Hun mener at nøkkelen til god integrering er å få flere innvandrere i jobb. Samtidig ønsker Brenna at arbeidslivet også kan ta imot flere innvandrere.

Noen av tiltakene i integreringsmeldingen:

  • Jobbe for at kvalifisering starter allerede i mottak.
  • Stille krav om mer praksis og opplæring på arbeidsplasser i introduksjonsprogrammet.
  • Legge frem en handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold våre 2025.
  • Utrede tiltak som skal bidra til at flere fullfører videregående opplæring, især fag- og yrkesopplæring etter avsluttet introduksjonsprogram, blant annet gjennom tett oppfølging, kontinuitet og sikring av livsopphold.
  • Regjeringen mener man bør vurdere en differensiert integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere, og tilby norskopplæring for arbeidsinnvandrere og deres familie.

(Kilde: NRK)