Fortsatt synkende innvandrerledighet

0Shares

11 564 innvandrere var registrert ledige i 1. kvartal i år. Dette var 2 800 færre enn samme kvartal i fjor. I alt 52 057 personer var registrert ledige ved utgangen av februar i år. Innvandrere utgjorde 22 prosent av dem.

Innvandrerne følger konjunktursvingningene
Den relative nedgangen fra 1. kvartal 2006 er mye den samme i alle grupper. Vi ser dermed ikke noen tendens til utjevning mellom innvandrere og befolkningen som helhet. Fortsatt har innvandrere en registrert arbeidsledighet som er nesten tre ganger så høy. Denne nivåforskjellen har vært nokså stabil, også i perioder med høy ledighet.

Forskjellene mellom gruppene er uendret
I alle de fire ikke-vestlige gruppene var det en nedgang på rundt tre prosentpoeng. Dette ga i 1. kvartal 2007 en ledighet på 12,8 prosent blant innvandrere fra Afrika og 8,2 prosent for de fra Asia. De fra Øst-Europa utenom EU hadde en ledighet på 6,9 prosent og i gruppen fra Sør- og Mellom Amerika var nivået nede i 6,1 prosent (se vedleggstabell 1). Innvandrere fra de vestlige verdensregionene hadde en ledighet på mellom 2,2 og 2,4 prosent, mens de fra de nye EU-landene i Øst-Europa lå litt over dette nivået med 3,0 prosent ledige.

Nivåforskjellene mellom innvandrergruppene har vært stabile over lang tid og gjenspeiler på mange måter gruppenes ulike sammensetning. Innvandrere fra vestlige land og de nye EU-landene i øst består i hovedsak av arbeidsinnvandrere, mens flyktninger utgjør flertallet av de ikke-vestlige. Disse kan ha høyst varierende botid i Norge. De mest etablerte kommer fra Latin-Amerika (fortrinnsvis Chile), mens det blant afrikanske flyktninger (og familiegjenforente) er en relativt stor andel fra Somalia med kortere botid i Norge.