Mangel på tospråklige førskolelærere

0Shares

Viktig ressurs
Ved utgangen av 2005 hadde kun 3,1 prosent av alle førskolelærere i norske barnehager tospråklig kompetanse. Til sammenlikning utgjorde tospråklige barn i barnehage 6,2 prosent av alle barn i barnehage samme år.

– Mangfoldet bør gjenspeiles i personalet, skriver Angell.

Hun poengterer at ved å satse målretta på å utdanne flere
tospråklige førskolelærere kan man, i tillegg til å bøte på
førskolelærermangelen, bidra til mer likeverdige barnehagetilbud og til
rikere språkmiljøer i barnehager.

-Det er en viktig ressurs med førskolelærere av flerkulturell bakgrunn hvor tilleggskompetansen kommer ‘med på kjøpet’ til førskolelærerutdanningen, mener Yasmina Bougrine, student ved fordypning i flerkulturelt arbeid i barnehagen.

Bra for alle
– Ludwig Wittgenstein skrev at “mitt språks grenser er min verdens grenser”. Dette gjelder også for norske barnehager hvor større språklig mangfold vil gagne både barn med norsk som annetspråk og førstespråk, skriver Angell. Det mener også førskolelærerstudent Halima Ulusso.

– Førskolelærere som har et repertoar å spille på knyttet til ulike måter å bruke språk, beriker det språklige miljøet i barnehagen, sier hun.

Arbeider for økt mangfold
Høyskolesamarbeidet arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å realisere målet om økt andel tospråklige førskolelærere i norske barnehager. Høgskolen i Vestfold samarbeider med høyskolene i Oslo, Bergen, Dronning Mauds Minne, Nesna, Østfold og Hedmark og Universitetet i Agder. Høyskolene utvikler og gjennomfører ulike tiltak for å øke antallet tospråklige studenter som begynner på og fullfører førskolelærerutdanninga, og ansettes i norske barnehager.