Flere minoritetsstudenter ved HiO

0Shares

Ved Høgskolen i Oslo (HiO) utarbeides årlig statistikk over antall og andeler minoritetsstudenter.

Alle studenter får spørsmål om utenlandsk bakgrunn som en del av semesterregistreringen. Men det er frivillig å svare på dette. De kan også oppgi botid i Norge. Definisjonen på en minoritetsstudent er her at de selv og/eller begge foreldre skal være født utenfor Norden.

Det er for tiden registrert 1923 minoritetsstudenter har registrert seg ved HiO i år.

– Det er grunn til å tro at både andel og antall er litt høyere enn det
som er oppgitt her, siden det er mulig å reservere seg mot å svare på
spørsmål om utenlandsk bakgrunn, i følge HiO.

Minoritetsstudentene utgjør nå 18 prosent av dem som har svart på
spørsmålene, mot i underkant av 17 prosent i fjor. Dette er en økning
på 281 studenter fra forrige studieår. Statistikken er basert på hele
studentmassen per februar 2009.

Minoritetsstudenter velger tradisjonelle yrker
Bioingeniørutdanninga har høyest andel minoritetsstudenter med 55 prosent, mens
reseptarutdanninga har 53 prosent. Størst antall blant
enkeltutdanningene har likevel sykepleierutdanninga.

Menn dominerer ingeniørutdanningene, unntatt bioteknologi og kjemi hvor
det er flest kvinner. Kvinnene dominerer helse, sosial,
undervisning/førskole, estetiske fag, biblioteks- og mediefag (unntatt
fotojournalistikk). For økonomiske og administrative studier har det
vært en jevnere kjønnsfordeling, men kvinnene har økt sitt flertall der
siden i fjor.