Vil motarbeide etnisk diskriminering

Onsdag la Barne- og likestillingsdepartementet frem en handlingsplan som skal fremme likestilling og hindre diskriminering. Av handlingsplanen kommer det frem at regjeringen blant annet ønsker å øke rekrutteringen av minoriteter til arbeidslivet.

– Likestillingsarbeid handler ikke lenger kun om likestilling mellom
kvinner og menn. Det handler om at alle skal behandles som likeverdige
uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne,
hudfarge, etnisitet og religion, sier barne- og likestillingsminister
Anniken Huitfeldt.

Regjeringen mener et rettslig vern mot diskriminering er nødvendig, men
ikke tilstrekkelig for å sikre alle like muligheter til deltakelse.
Hovedmålet med handlingsplanen er derfor å bidra til god implementering
av den nye aktivitets- og rapporteringsplikten, som trådte i kraft i
diskrimineringsloven fra 1. januar i år.

Videre er det et mål å øke
kunnskapen om art, omfang og årsaker til diskriminering for å kunne
utvikle mer treffsikre tiltak.

Samarbeid mellom regjeringen og Spekter, HSH, KS, NHO, YS,
Akademikerne, LO og Unio skal fremme likestilling og forebygge etnisk
diskriminering i arbeidslivet.

Regjeringen og partene i arbeidslivet skal sammen, og gjennom
innsats rettet mot egne målgrupper, bidra til å fremme likestilling,
mangfold og et godt arbeidsmiljø. regjeringen mener arbeidet for å
fremme likestilling og forebygge diskriminering må integreres i det
løpende arbeidet i alle virksomheter om en skal lykkes.

Felles tiltak
Regjeringen og partene i arbeidslivet har forpliktet seg til sammen å iverksette følgende tiltak:

• Utarbeide en veileder til aktivitets- og rapporteringsplikten i
forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion mv.
• Utarbeide en strategi for informasjon og opplæring om aktivitets- og
rapporteringsplikten i virksomheter som omfattes av plikten.
• Igangsette pilotprosjekter for aktører som er omfattet av aktivitets- og rapporteringsplikten.
• Gjennomføre holdnings- og erfaringsundersøkelser om mangfold og
diskriminering blant arbeidsgivere og tillitsvalgte i et representativt
utvalg av virksomheter.
• Bidra til å innhente statistikk over andel innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre fordelt på statlig, kommunal og privat sektor.
• Bidra til å utvikle metoder for å tallfeste andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som er tillitsvalgte.
• Bidra til at brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser innen
offentlig sektor ivaretar behovene til personer med minoritetsbakgrunn
og ev. inkluderer spørsmål om usaklig forskjellsbehandling.
• Bidra til økt leder- og tillitsvalgtkompetanse om mangfold og
diskriminering bl.a. gjennom partenes samarbeid om Mangfoldsportalen.

Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sammen og hver for seg
bidra til at man på den enkelte arbeidsplass/virksomhet vurderer
følgende virkemidler for å forebygge diskriminering og fremme
likestilling:

• Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser der diskriminering/ forskjellsbehandling er tema.
• Gjennomføre medarbeidersamtaler der diskriminering/usaklig forskjellsbehandling er tema.
• Gjennomføre brukerundersøkelser i kommunal- og statlig tjenesteyting
(på virksomhetsnivå) hvor behovene til personer med minoritetsbakgrunn
ivaretas, eventuelt at diskriminering/usaklig forskjellsbehandling
inngår som tema.
• Fremme inkluderende rekrutteringspraksis (i annonsering, utvelgelse og ansettelse).
• Innarbeide opplevd diskriminering i det ordinære varslingssystemet.
• Iverksette aktiviteter som beholder medarbeidere med minoritetsbakgrunn.
• Gjennomføre kompetansekartlegging.
• Iverksette tiltak for å fremme medarbeiderutvikling.
• Igangsette leder-, mentor-, trainee-, kandidatnettverk for personer med minoritetsbakgrunn.