Over en fjerdedel av flyktningene bor i Oslo

Oslo er det fylket som har flest bosatte personer med flyktningbakgrunn, med 40 300. Dette er 28 prosent av alle med flyktningbakgrunn i Norge og 7 prosent av den totale folkemengden i hovedstaden per 1. januar 2009, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det bodde om lag 143 400 personer med flyktningbakgrunn i Norge 1.
januar 2009. Halvparten hadde landbakgrunn fra Asia. Det var flest
bosatte fra Irak og Somalia.

73 prosent av alle bosatte med flyktningbakgrunn per 1. januar 2009 var
kategorisert som primærflyktninger, de resterende 27 prosent var
familietilknyttet til primærflyktning. Det er fremdeles flest fra Irak,
med 18 700 personer. Personer med bakgrunn fra Somalia er nest største
gruppe, med i alt 16 700 personer. Økningen på 11 000 personer fra året
før er resultatet av både en reell økning på 6 600 personer og en
forbedring i datagrunnlaget med 4 400.

Seks av ti har norsk statsborgerskap
Av de 143 000 med flyktningbakgrunn er 58 prosent norske
statsborgere. Andelen norske statsborgere varierer fra 11 prosent for
de som har russisk landbakgrunn, til 90 prosent for personer med
flyktningbakgrunn fra Vietnam. Ulik botid forklarer mye av denne
forskjellen da det kreves minst sju års botid i Norge for å kunne søke
om norsk statsborgerskap.

Personer med flyktningbakgrunn blir bosatt rundt om i hele Norge.
Etter som årene går, flytter mange til Oslo-området, og med tiden er
det også flere som får norsk statsborgerskap. Derfor er andelen med
norsk statsborgerskap høyest i fylkene med størst innflytting av
personer med flyktningbakgrunn, mens den er lavest i fylkene med størst
utflytting.