Bygdefolk mest skeptisk til innvandring

I høstferien var jeg på Koppang, et av verdens mest eksotiske steder. De fleste ungdommer vet ikke hvor Koppang er, men de vet hvor Paris, London og New York er, som ikke er deres hjemland engang
Nationens Distriktsbarometer viser at 46 prosent av befolkninga mener innvandring er positivt for Norge. 25,5 prosent er uenige i påstanden om at innvandring er en positiv ting. På bygdene er skepsisen størst.
0Shares

Det er folk i Nord-Norge og på Sørlandet som er mest skeptiske, mens de som bor i Midt-Norge er mest positive, ifølge Nationen.

Jo større bosted man har, dess mer positiv er man til innvandring,
ifølge undersøkelsen. Unntaket er Oslo, som har 48,6 prosent som synes
innvandring er positivt, mens man i byer med over 50.000 innbyggere har
57,6 prosent som synes innvandring er noe positivt.

Frps velgere er de som er minst enige i påstanden om at innvandring er
positivt. Bare 17,6 prosent sier seg enige, 5,4 prosent av dem er helt
enige.

Dette er likevel bare marginalt færre enn for Sp-velgerne. Her er bare
5,5 prosent helt enige i påstanden, men sammen med de som er «noe»
enige utgjør det nesten 34 prosent.

SV-velgerne er de med klart flest enige, hele 70,4 prosent sier innvandring er positivt.

Fordelt på utdanningsnivå stiger andelen som synes det er positivt med
innvandring jo høyere utdanning man har. Mens 35,7 prosent av de som
har grunnskolen som høyeste utdanning er positive til innvandring, er
det tilsvarende tallet 59,7 prosent for de med minst fire års høyere
utdanning.

Det samme gjelder inntektsnivå, der de med høyest inntekt er mer positive til innvandring enn de med lavest inntekt.

Tallene viser også at kvinner generelt er mer positive til innvandring
enn menn. Mens 48,9 prosent av kvinnene er enige i påstanden, er 43,1
prosent blant mennene enige i det samme.