Innvandrere adopterer norsk familiepraksis

Innvandrermenn og kvinner er positive til kjønnslikestilling, viser en rapport fra Fafo.
Jo større del av oppveksten innvandrere har i Norge, jo raskere adopterer de norske familieholdninger og familiepraksis, viser en Fafo-undersøkelse.

Undersøkelsen slår fast at kjønnsrollene i innvandrergruppen i større
grad er preget av at menn og kvinner har hovedansvar for ulike typer
oppgaver enn det som er vanlig blant etnisk norske. Mannen er oftere
hovedforsørger, mens det er kvinnens oppgave å holde huset rent og være
hjemme med barn.

Undersøkelsen er foretatt blant 1.800 innvandrere fra Iran, Irak, Vietnam og Pakistan, norskfødte med pakistanske foreldre og etnisk norske. Innvandrere utgjør i dag 10 prosent av landets befolkning.

Både menn og kvinner er likevel generelt positive til likestilling, men
ikke nødvendigvis likestilling slik etnisk norske tenker på det. I alle
gruppene som var med i undersøkelsen er det stor grad av oppslutning
både blant menn og kvinner om at likestillingen bør føres videre.
Kvinner er likevel de mest likestillingsorienterte.

Forskerne Marjan Nadim og Hanne C. Kavli står bak undersøkelsen. De
sier det er et viktig funn at det skjer en tilnærming til norske
familiepraksis blant norskfødte med pakistansk bakgrunn. Tilnærmingen
gjelder sentrale forhold som kvinners deltakelse i høyere utdanning,
yrkesdeltakelse og både kvinners og menns selvbestemmelse i
beslutninger om ekteskap.

Hele rapporten kan du lese her(PDF)