– Fireårs krav i strid med menneskerettighetene

 
Foto: Leon Espinosa
I fjor høst tok SV dissens da Ap ville kreve fire årsarbeidserfaring som vilkår for familieetablering. Nå ettervalget godtar de kravet uten protester, denne gangen somen del av regjeringens «verdigrunnlag.»

I regjeringens handlingsplanfor 2009- 2013, Soria Moria II, bledet vedtatt tiltak for å bedre integreringen avinnvandrere og for å bekjempe tvangsekteskap.Her fastslås det blant annet at regjeringenskal «innføre et generelt krav om fire årsarbeid – og/eller utdanning som vilkår forfamilieetablering».

Den nye fireårsregelen innebærer at familiegjenforeningkun skal skje etter at søkerkan vise til fire års arbeid eller utdanning iNorge. Dette, samt at terskelen for å søkeasyl på humanitært grunnlag heves, har fåttflere til å etterlyse debatt.

− I realiteten er kravet om fireårs utdannelse eller arbeid et forbud mot familiegjenforeningfor dem som har fått oppholdpå humanitært grunnlag. Familiemedlemmervil ikke være adskilt i fire, men ofte i seks elleråtte år fordi de som regel har vært adskilt avflere år på flukt, og så i tillegg må vente påsaksbehandling her i Norge, sier generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp til Ny Tid.

Eide mener at fireårskraveter en urett mot mennesker på flukt. Slik deoppfatter det er dette i strid med Norges humanistisketradisjoner og internasjonal solidaritet,spesielt overfor utsatte grupper.

– Vi er kritiske til at fireårskravet vil værenoen god drivkraft for integrering, slik regjeringenpåstår. For mange vil det tvert i motkunne være en betydelig påkjenning å vite atektefelle og barn lever i en flyktningleir eller etkonfliktområde i årevis. For disse menneskenekan dette føre til mange år preget av unødigmaktesløshet, savn og frykt, sier Eide til Ny Tid.