Dårligere skoleprestasjoner

Elever med utenlandsk far gjør det dårligere enn sine medelever
Elever med en utenlandskfødt og en norskfødt forelder stort sett  gjør det litt dårligere på skolen enn majoritetselevene.
0Shares

Nova-forsker Jørgen Hallvik har skrevet en artikkel basert på sin masteroppgave der han analyserer skolepresetasjoner til grunnskoleelever. Artikkelen er basert på et kapiitelet fra boken “Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv”, utgitt av Abstrakt forlag. I følge artikkelen er det store forskjeller i skoleprestasjoner blant elever med en ikke-vestlig utenlandskfødt far og norsk mor.

Hallvik har analysert registerdata og sett på sammenhengen mellom grunnskolepoeng
fra avgangsåret og foreldrenes utdanning, inntekt og sivilstatus.

Lavere poengsum med utenlandskfødt far

Sammenlignet med majoritetselevene kommer disse elevene fra familie med lav inntekt, og de fleste foreldrene er verken gift eller samboere. Han påpeker også at mange av elevene kommer fra et hjem med høyt utdanningsnivå. Dette er forhold som gjør at elever med en utlandskfødt og en norskfødt
foreldre går ut av ungdomskolen med litt lavere grunnskolepoengsum.

– Under analysen fant jeg også at elever med utenlandskfødt mor og norskfødt far, gjør det nesten like bra på skolen som majoritetselevene. Men der det er en utenlandskfødt far og norskfødt mor blir resultatene litt dårligere, forteller Hallvik.