SVs inkluderingsuttalelse basert på fordommer

Tiltak: Statsråd Audun Lysbakken synes utviklingen som følge av finanskrisen er bekymringsfull
Foto: Trine Melheim Næss / IMDI
SV antar at etniske minoriteter ikke støtter demokrati og likestilling, og skal nå vedta en kompromissløs uttalelse «for å stå på barrikadene for disse verdier.» Men en undersøkelse viser at 95 % av innvandrere ønsker demokrati og likestilling.

SVs landsstyre skal vedta en omfattende uttalelse om inkludering og integrering av etniske minoriteter i juni. SV skal ta et nytt standpunkt i integreringen, og det handler «om å insistere på at vi skal være én nasjon med et sett av felles ufravikelige verdier.» Videre heter det: «Norge skal være et land med rom for religiøst og kulturelt mangfold. Samtidig skal vi være kompromissløse på verdier som demokrati, likestilling og sosial utjevning. SV vil alltid stå på barrikadene for disse verdiene, også når de kommer i konflikt med religion, kultur eller tradisjoner. Dette er verdier som må gjelde og respekteres av alle.»

Dette er ikke helt nytt fra SV. Audun Lysbakken (SV), barne, likestillings- og integreringsminister, krevde i VG at «også innvandrermiljøene respekterer våre felles verdier». Lysbakken trakk fram demokrati, sosial rettferdighet og kvinners rettigheter som felles, ukrenkelige verdier. Senere valgte han modifisere dette.

SV antar at innvandrere og nordmenn ikke utgjør én nasjon eller frykter for at vi ikke oppfattes som én nasjon, og at de to gruppene har ulike oppfatning av demokrati, likestilling og sosial utjevning.

Undersøkelse

Fordi Frp ofte snakker om «våre felles verdier», som innvandrere skal integreres i, med en argumentasjon som forutsetter at innvandrere ikke er for likestilling og demokrati, valgte avisen Utrop å gjøre en meningsmåling blant innvandrere i fjor. I undersøkelsen svarer 90 prosent de spurte innvandrerne at demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier. Labre 64 prosent av nord-amerikanerne rangerer demokrati og ytringsfrihet som viktige verdier, ifølge undersøkelsen. Til sammenligning satte hele 85 prosent av afrikanerne disse sakene på topp. På spørsmålet om likestilling og hvor viktig den er, svarte 91 prosent at menn og kvinner burde ha like rettigheter. 97 prosent mener at man skal ha frihet til å velge ektefelle selv. Resultatene slår hull på myter om at de innvandrere har andre verdier enn nordmenn.

Les også: Innvandrere og nordmenn mer like enn vi tror

Målingen ble gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag fra Utrop. Målingen ble gjort blant et utvalg på 500 personer med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Amerika Latin-Amerika, Midtøsten, Europa og Øst-Europa. 500 etniske nordmenn ble også spurt om sine verdier. Tallene ble hentet inn fra hele landet og ga et representativt bilde av innvandrerbefolkningen.

Les også: Nordmenn mer positive til innvandring
Les også: Flere innvandrere stemmer FrP

SV-velgere positive til innvandrere, men innvandrere vil ikke ha SV
En undersøkelse som Sentio gjennomførte for Nationen viser at SV-velgerne er mest positive til innvandrere. Samtidig viste Utrops meningsmåling om partipreferanser i fjor at færre innvandrere foretrakk SV. Dette paradokset har eksistert over en lengre periode, og kan ha med SVs uklare politikk på integreringsområdet å gjøre. SV er blitt anklaget for å føre Frps politikk, og nå bekrefter forslaget til integreringsuttalelse at det svikter på partiets grunnsyn på integrering. Det er underlig at SV ikke har bedre standpunkt enn Frp i integreringsspørsmålet og at dette er gjennomsyret av fordommer.