Dårlig råd fører til mindre fritidsaktiviteter

Innvandrere er en av folkegruppene som er mest rammet av fattigdom i Norge.
Ungdom som vokser opp i familier med dårlig råd, deltar mindre i fritidsaktiviteter og har mindre sosial omgang med venner enn annen ungdom, viser forskning.
0Shares

I en ny artikkel undersøker NOVA-forsker og stipendiat Mira Aaboen
Sletten sammenhengen mellom svak familieøkonomi og ungdoms sosiale liv i
ungdomstiden. Analysene er publisert i tidsskriftet Journal of Youth
Studies.

Deltar mindre enn andre
Sletten har målt
fattigdom på tre forskjellige måter, og de ulike målene gir oss
forskjellige innsikter. Ett av målene er ungdoms egen oppfatning av
familiens økonomi.

– Ungdom som opplever seg selv som fattige, skiller seg særlig ut når
det gjelder deltagelse i organiserte og hjemmebaserte aktiviteter,
forteller Sletten. De deltar også noe mindre i samvær ute.

– Når vi måler fattigdom som relativ deprivasjon, skiller ungdom i
fattige familier seg mest fra ungdom flest når det gjelder hjemmebasert
samvær med jevnaldrende. De deltar også noe mindre både i organiserte og
uorganiserte aktiviteter utenfor hjemmet, forteller Sletten til NOVA.no

– Ungdom i familier som mottar sosialhjelp, deltar derimot omtrent
like ofte som ungdom flest når det gjelder alle typer samvær med venner.

Mindre nære venneforhold
Sletten finner også at
opplevelsen av å ha mindre enn andre økonomisk, er relatert til en
subjektiv følelse av utenforskap. Ungdom i familier med dårlig råd
opplever oftere enn andre lav grad av intimitet og aksept i relasjonen
til jevnaldrende (kontrollert for kjønn, innvandrerbakgrunn, urbanitet
og depressivt stemningsleie).

Komplekse sammenhenger
At ungdom i fattige
familier deltar noe mindre i sosialt samvær med jevnaldrende, kan i
liten grad forklare at flere også (subjektivt) opplever utenforskap i
forhold til andre ungdommer. Mekanismer som skam og stigmatisering
spiller nok også en rolle – i det hele tatt er det et komplekst sett av
forhold som virker inn når ungdom i fattige familier opplever
utenforskap i forhold til jevnaldrende, avslutter Sletten.

Les mer om NOVAs forskning om ungdom og fattigdom