Innvandrere trygdes oftere

Tunge jobber i utsatte næringer, f. eks restaurant- og gatekjøkkenbransjen, har gitt et høyt trygdebruk blant de første pakistanske arbeidsinnvandrere, ifølge fersk statistikk fra Frischsenteret
Foto: Flickr Creative Commons
Ny rapport viser at innvandrerbefolkningen havner på trygd i et helt annet omfang enn etniske nordmenn.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

En fersk rapport fra Frischsenteret viser fallende sysselsettingsrater og økende mottak av uføretrygd, samt attførings- og rehabiliteringspenger etter en periode på 10-15 år i landet blant mange ikke-vestlige innvandrere.

Unntak

Med unntak av innflyttere fra Sri Lanka, Bosnia og Chile, så har viser alle andre grafer fra ikke-vestlige grupper samme tendens, skriver e24.no.

Når det gjelder de tidligste innvandrerne fra Pakistan hadde så mye som 50 prosent trygd i 50-årsalderen, sammenlignet med 15-20 prosent for nordmenn med samme (lave) utdanningsnivå.

Trygd

Høyt trygdebruk hos pakistanerne som innvandret tidlig på 70-tallet, har blitt forklart ved at denne gruppen ofte hadde tunge jobber i utsatte næringer. Frisch-rapporten viser likevel at også de nye innvandrergruppene fra 80- og 90-tallet ser ut til å følge samme mønster. Etter først å ha fått jobb etter et par år i Norge, går de så ut av arbeidsmarkedet i et helt annet omfang enn etniske nordmenn.