IMDis regionkontorer legges ned

IMDi slankes. På bildet er direktør i IMDi Libe Rieber Mohn.
Foto:Imdi
IMDis regionkontorer avvikles som statlige regionkontor og legges ned fra januar
0Shares

IMDis regionale integreringsoppgaver blir overført til fylkeskommunene.

IMDi sentralt skal fortsette å være et nasjonalt fagdirektorat, med ansvar for å iverksette og samordne regjeringens integreringspolitikk.

Fra 01.01.2020 overtar fylkeskommunene ansvar for IMDis regionale oppgaver. Dette gjelder følgende oppgaver:

 

Bosetting: Fylkeskommunene får ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet og skal, innenfor rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale til IMDi hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.

Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: Fylkeskommunene får ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.

Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid: Fylkeskommunene får, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger, der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.

Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse: Fylkeskommunene får ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.

Samarbeid med regionale sektormyndigheter: Fylkeskommunene får ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå.

Fylkeskommunene får overført midler som i dag går til tilskuddsordningene Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom), mentor- og traineeordninger og etablereropplæring for innvandrere.

(Kilde: IMDiIMDi)