Klare retningslinjer om etterlatte barn i utlandet

0Shares

-Barn som etterlates i utlandet opplever ofte situasjonen de har havnet i som svært vanskelig. Det er derfor viktig å ha helt klare regler i slike saker, slik at barna ikke risikerer å lide nød fordi myndighetene ikke har prosedyrer for en eventuell tilbakeføringsprosess til Norge, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Retningslinjene som er utarbeidet gjelder først og fremst den praktiske ansvarsfordelingen mellom myndighetene i disse sakene, enten det er utenriksmyndighetene, utlendingsmyndighetene eller barnevernet.

Bakgrunnen for retningslinjene er at Utenriksdepartementet de senere årene har sett en økende tendens til at barn, både norske, norske av utenlandsk opprinnelse og barn med oppholdstilatelse i Norge, oppsøker norske utenriksstatsjoner for å søke om å returnere til Norge.

Barna det gjelder er som regel blitt tatt med av foreldrene til deres hjemland, og etterlatt hos slektninger eller venner.

Ifølge Barne- og Familiedepartementet skjer dette bevisst, eksempelvis fordi foreldrene misliker at barna er blitt for norske eller fordi de skal giftes bort.

Noen nekter også for at barna er deres, selv om de tidligere har søkt om familiegjenforening med de samme barna.