Flere flerkulturelle tar skole

Illustrasjonsbilde: Skolen blir mer flerkulturell
Foto: Flickr
Flere innvandrere deltar på skole og i høyere utdanning. Antall studenter har økt merkbart siden 2010, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
0Shares

Antall kvinnelige studenter økte mest, med drøyt 4 600 flere studenter i 2011 enn året før. Tilsvarende tall for menn var om lag 3 800 studenter. I 2010 var det totalt 227 700 studenter ved norske universiteter og høgskoler, mens det var 236 100 studenter året før, ifølge ferske tall fra SSB.
Høyest i høyereutdanning

Økningen i antall studenter har vært størst ved universitetene.

Statistikk fra SSB
Foto : SSB.no
– Økningen i antall studenter har vært størst ved universitetene, fra 92 900 til 101 400 studenter fra 2010 til i høst. Dette tilsvarer en økning på ni prosent. Økningen skyldes delvis at Høgskolen i Bodø endret status til Universitetet i Nordland. Om lag 6 200 studenter var registrert ved Universitetet i Nordland høsten 2011, forklarer SSB.
Av universitetene har Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) hatt størst økning i antall studenter med litt over tusen flere i år enn i fjor. Ved de statlige høgskolene var det registrert 86 500 studenter høsten 2011. Ser man bort i fra Høgskolen i Bodø, har det vært en økning på nesten 3 000 studenter ved de statlige høgskolene.
Flere innvandrere i videregående opplæring
I år er det over 2 100 flere deltakere i videregående opplæring enn i fjor. 
– Økningen i deltakelse i videregående opplæring blant elever med innvandringsbakgrunn er høy. I år er det over 2 300 flere deltakere med innvandrerbakgrunn, sammenlignet med i fjor. Innvandrergruppene har økt både blant elever, lærlinger og lærekandidater, sier SSB sine nettsider. 
Færre lærlinger og flere lærekandidater
I likhet med i fjor har det totale antallet lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring gått ned i 2011, nedgangen er på om lag 350 personer. Fra 2009 til 2010 var nedgangen på i underkant av 1 800 personer. Det er likevel over 50 flere lærekandidater i år enn i fjor.
– Sammenligner vi antall lærlinger og lærekandidater i Kunnskapsløftet fjor med årets tall, viser disse en oppgang fra i overkant av 33 800 til årets 34 900. Kvinneandelen er på 30 prosent blant lærlingene og 32 prosent blant lærekandidatene, melder SSB.