Alle må ta sin del av ansvaret – også Sandefjord

Bjørn Tore Gleditsch er ordfører i Sandefjord. Kommunen han leder, må ta større ansvar for bosetting av flyktninger, mener kommentatoren
Foto: Wikipedia
Høyrestyrte Sandefjord sier integreringen av flyktninger må bli bedre før kommunen sier ja til å bosette flere. Men bosetting og integrering er en nasjonal dugnad. Les mer i Mangfoldige meninger!
0Shares

Den såkalte flyktningdebatten er i gang igjen. De siste årene har Høyresiden i Sandefjord konsekvent sagt at integreringen av flyktninger som allerede er bosatt i byen, må bli bedre før kommunen sier ja til å bosette flere. Like konsekvent har de fremstilt flyktningene som en økonomisk belastning – underforstått at vi ikke har råd til å ta imot flere. Like konsekvent har vi påpekt at denne argumentasjonen er feil og en forvrenging av de faktiske forholdene.

Fordeler oppgaver
Av de 40 millioner mennesker som er på flukt i verden i dag, har Norge tatt imot 6700 som skal bosettes og integreres i det norske samfunnet. Av dem er Sandefjord bedt om å ta imot 40. Fordelingen internt i landet foretas av et nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger. Utvalget fastsetter hvor mange flyktninger kommunene skal anmodes om å bosette kommende år og fordeler behovet fylkesvis.

Fastsettelsen fra nasjonalt utvalg oversendes Kommunenes Sentralforbund (KS) i fylkene som lager forslag til fordeling på kommunene. Det er en prosess som er godt forankret i demokratiet vårt og involverer både staten og kommunen. Det er en landsomfattende nasjonal dugnad som skal sørge for at mennesker på flukt blir tatt imot og gitt muligheten til et nytt og bedre liv. Skal dugnaden fungere, må alle ta sin del av ansvaret.

At vi har en slik debatt i det som vi er stolte av å kalle verdens rikeste land, er både smålig og direkte flaut.

Går mer overskudd
Denne uken var alle våre bystyrerepresentanter invitert til et møte med Regiondirektør Randi Kleven fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Staten var på besøk. Tittelen på samlingen var«Hvordan går det med integrering?» – med fokus på Sandefjord. Målsettingen var å få fornyet kunnskap om saksområdet før saken om mottak av flyktninger skulle behandles i helse- og sosialutvalget samme kveld.

På møtet med IMDI fikk vi vite at bosetting av flyktninger er fullfinansiert fra staten. Vi fikk vite at Sandefjord ligger godt over landsgjennomsnittet når det gjelder både språkopplæring og kvalifiseringstiltak. Vi fikk vite at i perioden 2005-2011 har Sandefjord kommune mottatt 122 millioner kroner i integreringstilskudd. Vi visste fra før at midlene er plassert i kommunens eget såkalte fylktningfond. Og at det går med overskudd. Men nå fikk alle høre det samme budskapet fra statens representant. Budskapet falt dessverre på stengrunn.

Usaklig fra Høyre
Fortsatt gjentar Høyre den gamle usaklige argumentasjonen og nekter å være med på den nasjonale dugnaden. De ignorerer at det er mennesker som står bak tallene og gir tydeligvis blaffen i at Sandefjord er en del av Norge og har et ansvar for å bidra til at vi oppfyller våre nasjonale forpliktelser.

Når høyresiden sier nei til anmodningen fra nasjonale myndigheter og kun vil ta imot halvparten av de tildelte flyktningene, hvem forventer de skal ta imot de øvrige som vi som nasjon har forpliktet oss til å gi en ny start i livet? Spørsmålet ble stilt flere ganger i helse- og sosialutvalget uten at det kom noe svar.

At en slik debatt i det hele tatt foregår i det som vi er stolte av å kalle verdens rikeste land, er både smålig og direkte flaut. At debatten gjentas hvert eneste år med de samme dårlig fundamenterte argumentene fra høyresiden, gjør det enda verre. Den nasjonale dugnadsånden er tydeligvis død i Sandefjord Høyre.