Høyesterett skjerpet straff i sak om hatefulle ytringer

Sjikanøse og rasistiske ytringer i form av rene personangrep nyter et helt beskjedent ytringsfrihetsvern.
En 50 år gammel kvinne er dømt til 36 dagers fengsel i Høyesterett, som valgte å skjerpe straffen hun ble ilagt for hatefulle ytringer.

Tiltalte hadde uten foranledning i en kø utenfor et gatekjøkken i august i fjor blant annet sagt følgende til en ung gutt av afrikansk opprinnelse: «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra, jævla utlending», opplyser retten.

I februar ble hun dømt til 30 dagers fengsel Sør-Østerdal tingrett. Tingretten kom til at ytringene blant annet måtte tolkes som en forhånelse av hans etniske bakgrunn.

50-åringen anket dommen til Eidsivating lagmannsrett. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og lovanvendelsen under tiltaleposten om hatefulle ytringer, samt straffutmålingen.

Dommen ble igjen anket, denne gangen av både påtalemyndigheten og tiltalte. Kvinnens forsvarer anførte blant annet at ytringene ikke var rettet mot fornærmede på grunn av hans hudfarge, nasjonalitet eller etnisitet, men var generelle innvandringskritiske ytringer.

Ved vurderingen av straffbarheten ble det blant annet lagt avgjørende vekt på at sjikanøse og rasistiske ytringer i form av rene personangrep nyter et helt beskjedent ytringsfrihetsvern.

Straffen, som også omfattet vold mot politiet, ble satt til fengsel i 36 dager, hvorav tolv dager ble gjort betinget.