– Viktig å stoppe barnetolkningen ved lov

 
Foto: Arbeiderpartiet
Statistikk viser at barnetolker er et vanlig fenomen i Norge. Nå går Ap-politikeren Lise Christoffersen for at hennes parti iverksetter vedtaket om lovforbud, og at man heller styrker satsingen på offentlige tolker.
0Shares

Ifølge en undersøkelse fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet sier 21 prosent av Nav-ansatte at de “av og til” eller “ofte” bruker klientens barn som tolk. Hver tredje lege sier de “noen ganger” eller “ofte” lar pasientens barn tolke.

– Barn skal ikke brukes som tolk, fordi de ikke er kvalifisert. I verste fall kan de sette både liv og helse i fare, i tillegg til å få informasjon som de ikke bør høre, om for eksempel sykdom eller barnevern, sier Camilla Kayed i Barneombudet til Drammens Tidende.

Vedtok forbud

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok forbud mot at barn tolker på vegne av sine foreldre i 2011. Ap-politiker Lise Christoffersen (bildet) sier til utrop.no at det finnes flere grunner på hvorfor hun er negativ. 

– Barnetolkning snur forholdet mellom barn og foreldre på hodet. Barn har ikke alltid den rette forståelsen av voksensituasjoner, slik at misforståelser og mangelfull informasjon kan bli resultatet. Barn skal ikke alltid behøve å vite alt om sine foreldre, og kan føre til at ting ikke blir sagt eller stilt spørsmål om.

Barn som tolker, pålegges et stort ansvar de ikke skal ha.

– Et møte med det offentlige gjelder som regel mer grunnleggende forhold enn for eksempel å gå på butikken. Mangelfull informasjon kan også bidra til at folk ikke oppnår det de har krav på, eller muligheter til å få, av bistand og ytelser. I situasjoner med sykdom kan mangelfull informasjon få alvorlige følger, påpeker hun.

Flere offentlig tolker, mindre barn

I et notat fra Stortingsbehandlingen om temaet, viser hun til et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som understreket at barn ikke må brukes som tolk i offentlig sektor.

– Komiteen har merket seg at IMDis kartlegginger viser et stort underforbruk av tolk i offentlig sektor,
at flere etater mangler rutiner for å kontrollere tolkenes kvalifikasjoner og at slektninger og barn relativt ofte blir brukt som tolk. Vi støtter regjeringens tiltak for å skaffe flere tolker og finner grunn til å gjenta at barn ikke skal brukes som tolk i offentlig sektor, ble det skrevet.

Går stortingsflertallet for et lovforbud?

–  Ja, vi ønsker et forbud. I budsjettet for 2013 redegjorde regjeringen for status i saken. Flertallspartiene understreket det vi sa i fjor, i tillegg til at man skal satsing på flere tolker.

Styrker også norskopplæringen

En av grunnene til at barn tolker er fordi foreldre ofte ikke kan språket. Vil også styrket norskopplæring være et naturlig tiltak?

– Vi har nettopp utvidet fra 300 til 600 timer. I stortingsmelding nummer 6 om integreringspolitikken, som vi behandler i mars 2013, vil også språk og forbedringer i introduksjonsprogrammet være tema, sier Christoffersen til utrop.no.