Etablerer forum mot muslimfiendtlighet

Guri Melby

Forumet hadde sitt første møte torsdag 21. januar. Her deltok representanter fra den muslimske befolkningen og følgende representanter fra regjeringen: justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad.

Flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, som angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august 2019, har ført til at mange muslimer føler seg utrygge. Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering de siste årene viser at det har vært en økning i trusselen fra høyreekstreme i Norge. Dette er bakgrunnen for at regjeringen besluttet å lage denne handlingsplanen mot diskriminering og hat mot muslimer.

– Vi har nedsatt et eget forum for å sette søkelys på dette. Å legge til rette for dialog og meningsutveksling er et sentralt mål for regjeringen. Vi vil blant annet videreføre dialogen med muslimske organisasjoner om muslimers situasjon i Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Den 22. august 2019 kunngjorde regjeringen at de ville legge fram en nasjonal handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Planen ble ferdigstilt og lansert høsten 2020. Arbeidet med regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020-2023) inneholder også tiltak for å forebygge rasisme og hindre diskriminering mot muslimer.

Et av tiltakene i handlingsplanen er et forum mot muslimfiendtlighet hvor representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om forhold som har relevans for muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme.

– Fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge og ellers i verden. Det har dessverre vært en økning i diskrimineringen av muslimer, og det må vi ta på alvor. Derfor er dette forumet så viktig! Målet er at representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Forumets første møte ble gjennomført digitalt torsdag 21. januar. Den muslimske befolkningen var representert ved ni ulike organisasjoner og tros- og livssynsamfunn.

Økning i trusselen fra høyreekstreme

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)s trusselvurdering de siste årene viser at det har vært en økning i trusselen fra høyreekstreme i Norge. PST viser til at høyreekstreme terrorhandlinger vil kunne rettes mot samlingssteder for muslimer eller personer med ikke-vestlig utseende.

– Vi skal ikke la oss stanse eller skremme av terrorister. Men det er klart at utviklingen bekymrer meg. Vi må gjøre det vi kan for å redusere risikoen for at terror skjer. Myndighetene arbeider forebyggende mot potensielle trusselaktører, og deler informasjon og iverksetter beskyttende tiltak når det er nødvendig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– For å sikre reell tros- og livssynsfrihet for alle, må vi også arbeide for et livssynsåpent samfunn der religion og tro fritt kan komme til uttrykk. Et livssynsåpent samfunn, der hat og diskriminering ikke har en plass, er et bedre samfunn for alle. Jeg ønsker ikke et samfunn ribbet for religiøse uttrykk. Jeg tror på mangfold og at et større innblikk i andres tro er et gode, uavhengig av egen bakgrunn og overbevisning. Derfor fortsetter vi å støtte opp under det gode arbeidet som gjøres med tros- og livssynsdialog rundt omkring i landet for å forebygge motsetninger og konflikt med utgangspunkt i religion og tro, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Noen av temaene på dagens møte var muslimers opplevelser i kjølvannet av terrorangrep i Frankrike og karikaturstriden høsten 2020 og innspill til en utredning av en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet.

Organisasjonene som deltok på møtet, var:

  1. Islamsk Råd Norge
  2. Muslimsk Dialognettverk
  3. Minotenk
  4. Antirasistisk Senter

5. Hikmah-huset

  1. MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
  2. Salam
  3. 10. august-stiftelsen
  4. Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge