– Folk må bytte nabolag

Utfordringer i mangfoldet: Groruddalen og Oslo Øst er det mest innvandrertette området i hovedstaden. I bydel Alna er det opptil 148 nasjoner som bor sammen. En stor del av nykommerne har liten eller ingen utdanning og behov for tilrettelagt norskopplæring. Budsjettforslaget for 2012 er preget av sterke kutt, og kan gjøre situasjonen verre for denne gruppen.
Foto: Marcus Ramberg
Professor Eric Uslaner forsker på segregering og tillit i samfunnet. Utbygging av rene ”minoritetsbydeler” kan bli katastrofalt, sier han til Dagsavisen.
0Shares

Eric Uslaner, professor i statsvitenskap ved University og Maryland, mener at integrering og mangfold er en absolutt forutsetning for et tillitsfullt samfunn. I tillegg er han kritisk til blant annet studier som har vist at etnisk mangfold i et samfunn ødelegger for tilliten mellom mennesker, skriver Dagsavisen.

Professoren har tre råd for hvordan tillit kan sikres i et samfunn: det første rådet er å bevare universelle velferdsordninger. Til Dagsavisen sier han at de er Norges fremste fortrinn. Det andre rådet hans er at vi har alle et ansvar for hverandre, og særlig de av oss som tilhører majoritetsbefolkningen må ta et individuelt ansvar for å fremme likestilling og – behandling. Det siste rådet er å få folk til å flytte til nye områder, med subsidier om nødvendig, for å skape mangfold i boområdene.

– I noen storbyer i verden i dag ser vi hypersegregering: Deler av byen der det overveldende flertallet av innbyggerne har minoritetsbakgrunn, og har vanskeligheter med å komme seg bort derfra. Det er ille. For tillit oppstår ved at vi møter og blir kjent med mennesker med ulik bakgrunn, slår Uslaner fast.

– Segregering er problemet

Professor Uslaner er i disse dager aktuell med boka ”Segregation and Mistrust”. Nylig var han på besøk i Norge og gjestet Institutt for samfunnsforskning for å fortelle om sine funn. Overfor Dagsavisen sier professoren at problemet i et mangfoldig samfunn er segregeringen.

– Det hevdes at når du har et mangfoldig samfunn skygger folk unna mennesker som er forskjellige fra dem. Jeg mener tvert imot det er segregeringen som er problemet – at folk ikke får mulighet til å bli kjent og knytte bånd på tvers av bakgrunn.

Foretrekker ”fargede” nabolag
For Uslaner er det krystall klart at for å kunne bygge tillit må man bo i et integrert miljø. Dessverre er problemet like åpenbart. Professoren framsetter at når man kjøper hus, så leter man etter mest mulig homogene nabolag, hvor folk er mest mulig lik en selv. Dagsavisen skriver at Uslaner framhever og graden av økonomisk likhet mellom folk som den beste forklaringsfaktoren for tillitsnivået i et samfunn, og at han mener at Sverige, Norge og Danmark i så måte er blant verdens mest tillitsfulle land. Men professoren sier og at vi har en jobb å gjøre også her.

– Når folk lever atskilt, og særlig minoriteter som blir isolert i enkelte områder, leder isolasjonen i seg selv til større ulikheter, sier Uslaner. Han finner det bekymringsverdig at enkelte områder blir nærmest fullstendig dominert av minoriteter.

Vi sitter alle i den samme båten
Groruddalen i Oslo, som består av de fire bydelene Stovner, Alna, Grorud og Bjerke, er et slikt område. Per 1. januar 2012 hadde 43,3 prosent av befolkningen på Stovner innvandrerbakgrunn. Alna 41, 8 prosent, Grorud 38, 1 og Bjerke 32, 2 prosent. Uslaner mener at om slike området skal utvides og utbygges, må det gjøres med et konkret mål om å få en mer mangfoldig befolkning der.

– Folk må rett og slett flytte til andre områder. Både minoritet og majoritet må bosette seg nye steder, slik at de bor nær hverandre. For jo mer minoriteter eksponeres bare for sine ”egne” miljøer, jo mindre kontakt får de med andre. Færre jobber blir tilgjengelige for dem, og jo mer minoritetsdominerte miljøer man lever i, jo mindre tilbøyelig blir man til å se på seg selv som norsk. Og det er dét som skaper tillit: Oppfatningen av at vi er i samme båt.