Offentlige nettsider er ikke innvandrervennlige

Offentlege nettsider i Sogn og Fjordane er så godt som innvandrarfrie soner, skriver Forskning
Foto: Scanstockphoto
Offentlige nettsider er ikke brukervennlige for innvandrere, konkluderer rapporten "Mot et multikulturelt Sogn og Fjordane".

Forskerne, Grete Netteland og Carol Azungi Dralega, konkluderer i deres rapport ”Mot et multikulturelt Sogn og Fjordane”, at;

– Skal kommune Norge nå fram til innvandrere med digital informasjon, trengs det nasjonal koordinering og mer brukerinvolvering.

Rapporten avdekker store mangler i den digitale offentlige informasjonen fra kommunene og regionale aktører til innvandrere i fylket, skriver Forskning.no. Netteland og Dralega har analysert en rekke kommunale nettsider, samt nettsidene til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen, NAV Sogn og Fjordane og Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) Vest. I tillegg har de òg intervjuet innvandrere med ulik bakgrunn og de som står bak de offentlige nettsidene, forteller Netteland Forskning.no. Rapporten konkluderer med at det offentlige i liten grad ser innvandrere som målgruppe for sine nettsider.

Lite tilrettelagt informasjon
Noen av funnene i rapporten forteller at svært lite informasjon er tilrettelagt for innvandrere og at de valgte nettsidene var neste ikke brukt av innvandrere. Dette kan skyldes at de ikke vet om disse sidene, at de ikke finner frem eller at språket blir for komplisert og byråkratisk. I tillegg blir det påpekt at det aller meste er skrevet på norsk, og hovedsakelig på nynorsk. Selv innvandrere som snakker norsk, synes det er vanskelig å finne relevant og forståelig informasjon, kan Netteland fortelle. For å bøte på noen av manglende som rapporten avdekker, har forskerne Netteland og Dralega kommet med en rekke anbefalinger.

– For å gjøre de offentlige nettsidene mer relevante, må en ta innvandrerne med på råd og arbeide ut fra deres informasjonsbehov.

Innvandrere vil bidra

Netteland forteller Forskning.no at intervjuene de har gjort viser at innvandrere gjerne vil bidra. Hun mener og at de har en vilje til å involvere seg, som ikke blir fanget opp i dag, og viser til at mange av de som ble intervjuet etterlyste en helt annen informasjonstype.

– Mange ønsker seg en enkel steg-for-steg-informasjon om hvordan man bestiller en legetime eller søker om barnehageplass. I EU-rammeverket for evaluering av eForvalting er liknende initiativ allerede blitt innarbeidet, sier Netteland.

Rapporten viser og hvordan manglende kontekst skaper problemer. Forskerne forteller at innvandrere som klikker på ”stilling ledig”, ofte ikke forstår at det kun er ledige stillinger i den kommunale organisasjonen som vises. Men tror at det er en oversikt over ledige jobber i kommunen generelt.

Nasjonal koordinering
Rapporten anbefaler samarbeid på tvers av kommunene og forvaltningsnivå og at det tilrettelegges for en felles arkitektur for nettsider i kommunal, regional og statlig forvaltning.

– Vi ser et klart behov for mer helhetlig informasjon og innhold til innvandrere, slik at all informasjon og alle digitale tjenester som er relevante for innvandrere kan kobles på tvers av forvaltningsnivået, sier forskeren til Forskning.no og legger til:

– Det vil være naturlig at DIFI står sentralt i dette arbeidet.

Forskeren sier at dersom nettsidene til regionale aktører og var basert på en slik felles arkitektur, kan innvandrerrelaterte tjenester automatisk bli importert til kommunale nettsider og integreres med innholdet der. I rapporten kommer det og frem at informasjon på flere språk er savnet og bruker også det som et argument for nasjonal koordinering. Andre tiltak som blir foreslått i rapporten er blant annet mer innvandrerrelaterte emnekataloger og utvikling av kriterium for kvalitetsvurdering av nettsider som fanger opp innvandreres behov.