Høyesterett slipper inn omstridt pizza-foretaksstraff

Saken mot Louis Pizza havner i Høyesterett etter anke.
Louis Pizza i Oslo, som har sysselsatt en asylsøker uten arbeidstillatelse, har fått mye oppmerksomhet i to år.
13Shares

For to år siden ble flyktningen Sorab Abolfahti utvist, og sak ble reist Louis Pizza AS for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft.

Etter å ha blitt frikjent i tingretten, ble Louis Pizza AS i fjor dømt til 250.000 kroner i foretaksstraff i lagmannsretten.

Høyesteretts ankeutvalg skriver:

«Høyesteretts ankeutvalg viser til at Louis Pizza AS ble frifunnet i tingretten, men domfelt i lagmannsretten. Anken kan derfor bare nektes fremmet dersom ankeutvalget finner det klart at anken ikke vil føre frem, jf. straffeprosessloven § 323 første ledd tredje punktum. Ankeutvalget finner at anken skal fremmes til behandling i Høyesterett.»