Hvor mye penger brukes på innvandrere?

Kun 5 % av velferdsbudsjettet går til innvandrerbefolkningen, viser rapporten som er utarbeidet av NyAnalyse. 10 % av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn.
Foto: Nyanalyse
Innvandringsregnskapet fremdeles i pluss selv om utgifter til "innvandringsformål" trekkes fra. 
0Shares

Justisdepartementet har regnet på utgifter til “innvandringsformål” på poster under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Enkelte av postene som er med i beregningen inkluderer også utgifter til andre formål enn innvandringsrelaterte utgifter. I disse tilfellene er det gjort anslag for hvor stor andel som er relevant i denne sammenheng. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til tallene, i følge departementet.

Utgiftene i oversikten er blant annet knyttet til behandling av utlendingssaker, drift av asylmottak, retur og tilbakevending, bosetting, opplæring og integrering. Drift av Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Politiets Utlendingsenhet (PU), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Nasjonalt identifikasjonssenter (NID) og Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) er inkludert.

Oversikten viser at det ble brukt 12 millarder i brutto på dette formålet. Nettutgifer kan aslåes til være et sted mellom 8-10 millarder. 

Utrops innvandringsregnskap viste at innvandrere bidrar med nærmere 40 millarder kroner. Trekker vi fra ytterligere utgifter til “innvandringsformål” så vil regnskapet fremdeles gå med overskudd.