Ingen nåde fra Stortinget:

Alle forslag nedstemt i Stortinget: Ingen flere helserettigheter for papirløse

Samtlige forslag ble nedstemt av Stortinget.
Foto: Ragingwire
Papirløse migranter må fortsatt leve med at de bare får akutt helsehjelp eller hjelp som ikke kan vente fra den norske stat.
1.3K+Shares

Med «hjelp som ikke kan vente» menes situasjoner der pasientens tilstand er slik at det sannsynligvis i løpet av kort tid vil oppstå et behov for øyeblikkelig hjelp.

Papirløse migranter er mennesker uten lovlig opphold i Norge. Mange av dem er ureturnerbare, det vil si at de ikke har noe land å vende tilbake til.

Inititativ fra SV

De papirløses helserettigheter var nylig oppe til debatt og votering i Stortinget. Bakgrunnen var et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti (SV)  til Helse- og omsorgskomiteen. SV foreslo at de papirløse som allerede er i landet skulle få tilgang til primærhelsetjenesten, at det skulle opprettes en finansieringsordning for behandlere av papirløse og at personer uten fast opphold i Norge skulle gis tilgang til fastlegeordningen.

Helse- og omsorgskomiteen kom frem til ni forslag som de brakte videre til debatt og votering i Stortinget:

Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sørge for at helsesentrene for papirløse migranter i Bergen og Oslo får tilgang på covid-19-vaksiner, slik at de har mulighet til å vaksinere sine pasienter i tråd med anbefalinger og prioritering av grupper.

Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen evaluere forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket, og gjøre nødvendige endringer slik at helsetilbudet til sårbare grupper, som barn, personer med funksjonshemminger, gravide kvinner og eldre, er på linje med tilbudet til befolkningen for øvrig.

Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sørge for at alle papirløse som oppholder seg i Norge, faktisk får nødvendig helsehjelp som ikke kan vente, samt gjennomgå praksisen med rett til nødvendig helsehjelp, inkludert finansieringsordningene, og vurdere forbedringer for å sikre at disse rettighetene oppfylles.

Forslag nr. 4 fra Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen sikre at organisasjoner er forpliktet av det samme lovverket som statsapparatet, og dermed sikre at frivillige organisasjoner har meldeplikt når de kommer i kontakt med illegale innvandrere. Dette må være en forutsetning for å motta økonomisk støtte fra det offentlige.

Forslag nr. 5 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen opprette en finansieringsordning for behandlere, slik at disse kan få refundert utgifter og medisiner gitt til pasienter utenfor folketrygden, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige forslag for å sikre dette.

Forslag nr. 6 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sørge for at personer uten fast opphold i riket gis rett til forebyggende og kurative helsetjenester i kommunehelsetjenesten, inkludert allmennlegetjenester, og at barn gis rett til å stå på liste hos fastlege.

Forslag nr. 7 fra Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen endre § 5 bokstav a i forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket, slik at de som allerede er i landet, får primærhelsetjenester på linje med andre borgere.

Forslag nr. 8 fra Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sikre at personer uten fast opphold i riket gis tilgang til fastlegeordningen.

Forslag nr. 9 fra Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene følger loven i møte med papirløse gravide, og sikre at de får nødvendig helsehjelp uten å bli avkrevd eller spurt om betaling før behandling, og at det etableres klare retningslinjer for behandling og oppfølging av papirløse gravide.

Forslag fra salen ved Hege Haukeland Liadal på vegne av Arbeiderpartiet
Stortinget ber regjeringen legge til rette for en nasjonal refusjonsordning for Helsesenteret for Papirløse i Bergen og Oslo som gjelder utgifter til medisiner og apotekutgifter.

Samtlige forslag ble nedstemt av Stortinget.

– Ikke overrasket

Nicholas Wilkinson (SV)
Foto : Wikimedia Commons/sv.no

Nicholas Wilkinson (SV) i helse- og omsorgskomiteen er ikke overrasket. Før voteringen sa han til Utrop at han ikke hadde tro på at Stortinget ville støtte forslagene:

– SV trenger et av høyrepartiene for å få flertall. FrP er alltid imot mer helsehjelp til papirløse. Regjeringens partier, Høyre, Venstre og KrF, har valgt å ikke støtte forslaget i komiteen. De har vært tydelig på at de ikke vil støtte bedre helserettigheter for papirløse så da har jeg ingen tro på at de endrer politikken til 8. mars (voteringsdato, red.anm.).

Frykter helseturisme

Sentralt i debatten stod forslaget om tilgang til fastlege og primærhelsetjenesten, det vil si tjenester leveres i lokalsamfunnet i det daglige – som allmennpraktiserende leger, hjemmesykepleie, tannpleiere, helsesøstre og fysioterapeuter. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) innledet med å si at Norge har en av verdens beste helsetjenester.

Bent Høie (H)

– Hvis det å oppholde seg i Norge, uansett grunn, skal gi tilgang til den norske helsetjenesten, så vil nok mange i verden ønske å komme til Norge for å få helsehjelp, mente han. 

Dette er helt uavhengig av om en person oppholder seg her ulovlig eller ikke. Det må være noen kriterier for hvem som får tilgang til verdens beste helsetjenester, og det er rett og slett at en er medlem av folketrygden og har de rettighetene som er der. Hvis vi sier at alle mennesker i verden har rett til å bruke den norske helsetjenesten, vil selvfølgelig den norske helsetjenesten bryte sammen.

– Folk flykter av andre grunner

– Jeg tror nok det er helt andre grunner til at folk flykter enn at Norge har et godt helsevesen, repliserte Nicholas Wilkinson.

– Jeg har iallfall ikke funnet noe evidens for at det finnes mennesker som flykter til Norge fordi vi har så godt helsevesen. Det er helt andre grunner til at man legger ut på flukt.

– Akutthjelp er dyrt

Wilkinson hevdet videre at bare å tilby akutthjelp er kostbart og lite lønnsomt:

– Det å få tilgang til primærhelsetjenester er mye billigere enn akutthjelp. Hvis for eksempel de som har diabetes, får medisiner, koster det ikke så mye, og da trenger de ikke akutthjelp. Hvis de ikke får medisiner, trenger de kanskje operasjon eller må fjerne deler av kroppen. Det koster mye mer enn om disse personene får medisiner. Hvis de får tilgang til primærhelsetjenester, kan også staten Norge spare penger.

– Nå må Ap følge opp

Det er ikke bare skuffelse som preger Nicholas Wilkinson etter voteringen:

– Jeg er også glad fordi jeg ser at SV har endret Aps politikk. De har stemt imot alt tidligere, men nå stemte de altså for at papirløse barn, funksjonshemmede, gravide og eldre skal ha det samme helsetilbudet som befolkningen for øvrig. Forslaget gikk ikke igjennom, men dette var et stort skritt i riktig retning. Hvis vi vinner valget,  forventer jeg at Ap følger opp det de har stemt for.