Norge dårligst i Skandinavia på språkopplæring for arbeidsinnvandrere

Kartleggingen av norskopplæringen for arbeidsinnvandrere antyder at norske arbeidsgivere i liten grad forventer språkkunnskaper eller ønsker å tilby språkopplæring til sine ansatte.
Foto: flickr.com
Arbeidsinnvandrere i Norge har mer begrensede muligheter for språkopplæring enn i andre skandinaviske land, melder fagtidsskriftet Utemiljø.

Rådgivningssselskapet Rambøll har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt tilbudet om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene. Den viser at arbeidsinnvandrere i Norge ikke har rett på gratis språkopplæring på samme måte som øvrige innvandrergrupper og slik det er i de andre skandinaviske landene.

Det er ingen tvil om at språk er viktig for integrering i samfunnet og Rambøll mener det er betimelig å spørre seg om det er behov for en oppdatering av dagens lovverk på dette området, skriver Utemiljø.

EØS-land

Norge skiller seg spesielt ut fra de øvrige landene ved at arbeidsinnvandrere fra EØS-land ikke har rett på gratis språkopplæring på lik linje med øvrige målgrupper, heter det i rapporten.

Fra rapporten leser vi at arbeidsinnvandrere fra EØS-land og deres familiemedlemmer står uten både rett og plikt til norskopplæring iht. integreringsloven/introduksjonsloven.  Denne gruppen må selv må ta initiativ til å finne og melde seg opp til norskopplæring, i tillegg til å betale for tilbudene selv.  Dette kan også ha implikasjoner for hvilke tilbud arbeidsinnvandrere fra EØS-land velger å benytte: Det er mer usikkert hvilken kvalitet denne gruppen får på eventuell norskopplæring de deltar på, ettersom de ikke nødvendigvis benytter tilbud som gis av kommunal voksenopplæring313 eller godkjente tilbydere av Kompetanse Norge.

Pris, tilgjengelighet og kvalitet

Mange arbeidsinnvandrere fremhever selv pris, tilgjengelig og kvalitet på språktilbud som en utfordring. Kartleggingen antyder også at norske arbeidsgivere i liten grad forventer språkkunnskaper eller ønsker å tilby språkopplæring til sine ansatte.

– Språk er en viktig kompetanse som kan ha betydning for den enkeltes tilgang til arbeidslivet og deltakelse på andre arenaer i samfunnet. Bedre oversikt og kunnskap om eksisterende tilbud og strukturelle forhold rundt dagens tilbud i Norge, samt innsikt i hvordan språkopplæringen er organisert i våre naboland, kan gi et viktig utgangspunkt for å ta gode beslutninger om videreutviklingen av integrerings- og kompetansepolitikk og språktilbud, sier Rambøll i en kommentar til rapporten.